Σύνθεση και Παραγωγή Μουσικής με Ενσωμάτωση Ηχοτοπίου από το Όρος Κάκαβος

Musical Composition and Production with Soundscape Integration from Mount Kakavos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κορομηλάς, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Ζαχαράκης, Αστέριος
 8. Ηχοτοπίο | Όρος Κάκαβος | Μουσική Σύνθεση | Soundscape | Mount Kakavos | Musical Composition
 9. 4
 10. 17
 11. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες, ηχητικά αποσπάσματα καταγεγραμμένου ηχοτοπίου, πρωτότυπη μουσική σύνθεση
  • Η παρούσα εργασία έχει ως αφετηρία την καταγραφή ηχοτοπίων από το όρος «Κάκαβος». Βασικό κριτήριο επιλογής του όρους «Κάκαβος» για την καταγραφή και χρήση του ηχοτοπίου του, αποτέλεσε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή, παρά την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί, σταδιακά ερημώνει εξαιτίας της υπέρμετρης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία βασική εισαγωγή στην έννοια του ηχοτοπίου καθώς και στην καθοριστική επιρροή του στη μουσική σύνθεση. Ακολούθως περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή οκτώ ηχοτοπίων σε ισάριθμες τοποθεσίες της περιοχής καθώς και η διαδικασία συνάρθρωσής τους σε ένα παραδοτέο στερεοφωνικό αρχείο ήχου, διάρκειας 39΄:12΄΄. Η καταγραφή των ηχοτοπίων της περιοχής φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα είδος «ηχητικής παρακαταθήκης» στις επόμενες γενιές ως απόδειξη ύπαρξης ενός οικοσυστήματος που θα εκλείψει στο μέλλον εξαιτίας της έλλειψης της επιθυμίας και της δυνατότητας να το προστατέψουμε. Στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια σύνθεσης, ηχογράφησης, επεξεργασίας και μίξης πρωτότυπης μουσικής και η ενσωμάτωση των καταγεγραμμένων ηχοτοπίων σε αυτή. Η ενσωμάτωση των ηχοτοπίων στη μουσική σύνθεση γίνεται σε μια προσπάθεια να στραφεί η προσοχή του γαλουχημένου στο αστικό περιβάλλον ακροατή σε ήχους που τείνει να ξεχάσει ή ακόμα και αγνοεί. Επιδίωξη μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να ξαναγίνουν οι συστάσεις με τους ήχους της φύσης και την γαλήνη, τη διαύγεια και την ομορφιά που αυτοί εκπέμπουν.
  • The present paper takes the recording of soundscapes from Mount Kakavos as a starting point. The basic criterion for choosing Mount Kakavos for the recording and use of its soundscape was the fact that the specific area, regardless of the rich flora and fauna it hosts, gradually becomes desolate due to excessive mining activity. In the first part of the paper there is a basic introduction to the meaning of soundscape as well as its decisive influence on musical composition. Next, follows the methodology used for the recording of eight soundscapes in an equal number of sites in the area as well as the procedure of their collage into an attached stereo audio file lasting 39’: 12’’. The recording of the area’s soundscapes aspires to form some kind of ‘sound heritage’ for the next generations as a proof of the existence of an ecosystem which is due to become extinct in the future on account of the lack of our willingness and ability to protect it. Then, there is a description of the stages of composition, recording, processing and mixing of original music and the integration of the recorded soundscapes in it. The integration of the soundscapes in the musical composition takes place in an effort to shift the attendance of the listener who is schooled in the urban environment to sounds which they tend to forget or even ignore. This process aims to reintroduce us to the sounds of nature and the peace, clarity and beauty they emit.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.