Αξιολόγηση ηχητικής κάλυψης των συστημάτων PUBLIC ADDRESS στο επίπεδο αποβάθρων σταθμών ΜΕΤΡΟ και προτάσεις για τη βελτίωση της καταληπτότητας της ομιλίας. Μελέτη περίπτωσης σε σταθμό ΜΕΤΡΟ

 1. MSc thesis
 2. ΦΟΥΓΙΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 191
 7. Ζαρούχας, Θωμάς
 8. Σχεδιασμός Ηλεκτροακουστικών Εγκαταστάσεων, Δείκτης Καταληπτότητας Ομιλίας, Ακουστικός Σχεδιασμός Κλειστών Χώρων, Υπόγειος Σταθμό Μετρό, Λογισμικό Εξομοίωσης | Public Address, Speech Intelligibility, Acoustic Modeling, Underground Metro Station, Speech Transmition Index (STI), CATT-Acoustic.
 9. 3
 10. 28
 11. 36
 12. εικόνες, γραφήματα, πίνακες
  • Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κατανόησης του λόγου που προσδίδουν τα ηχητικά συστήματα Public Address (PA) σε δύο επιλεγμένους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ μέσω μετρήσεων δεικτών καταληπτότητας με αφορμή το γεγονός των συχνών παραπόνων επιβατών που αναφέρονται σε αδυναμία κατανόησης των ηχητικών ανακοινώσεων. Ανάλογα με την αξιολόγηση των ευρημάτων θα προταθούν παρεμβάσεις σε υλικά μόνωσης καθώς και βελτίωση/τροποποίηση της υπάρχουσας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης σε επίπεδο ύψους τοποθέτησης και στάθμης ισχύος για τη βελτιστοποίηση της καταληπτότητας. Με την χρήση λογισμικού εξομοίωσης θα κατασκευαστεί το γεωμετρικό μοντέλο του κάθε σταθμού και θα εισαχθούν τα υλικά κατασκευής καθώς και οι συντελεστές απορρόφησής τους ώστε να αποτυπωθεί το υπάρχον ακουστικό περιβάλλον των σταθμών. Η διαδικασία της εξομοίωσης θα περιλαμβάνει την πρόβλεψη διαφόρων παραμέτρων ακουστικής και σε συνδυασμό με μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος/υποβάθρου θα υπολογιστούν και θα συγκριθούν τα μετρούμενα με τα εκτιμώμενα ακουστικά μεγέθη και θα αναζητηθούν οι πιθανές αιτίες που προσδίδουν ανεπάρκεια στην καταληπτότητα της ομιλίας όπως η υπερβολική αντήχηση, οι ανακλάσεις, η ποιότητα κάλυψης των ηχείων, ο χαμηλός λόγος σήματος προς θόρυβο, κ.τ.λ. Για την αντικειμενική αξιολόγηση της καταληπτότητας θα επιχειρηθεί ο υπολογισμός του δείκτη μετάδοσης της ομιλίας για τέτοιες εφαρμογές σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (στο επίπεδο των αποβάθρων) μέσω επιτόπιων μετρήσεων χωρίς την παρουσία επιβατών. Στη συνέχεια μέσω προτεινόμενων παρεμβάσεων σε δομικά υλικά του σταθμού (πλευρικοί και εγκάρσιοι τοίχοι αποβάθρων, οροφή) αλλά και τροποποιήσεις ή/και αναβάθμισεις της ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, θα καταβληθεί προσπάθεια να βελτιωθούν οι σχετικοί δείκτες καταληπτότητας με απώτερο σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ακουστικής κάλυψης.
  • This thesis aims to assess the effectiveness of understanding of the speech announcements provided by the Public Address (PA) audio systems at two selected Athens Metro stations, evaluating measurements against predictions from fairly simple geometrical models developed via specific acoustical software. Depending on the findings, interventions in absorption materials will be proposed, as well as improvements/modifications in the existing electro-acoustic installations in terms of speaker height and power level, to optimize the Speech Transmission Index (STI). Using the simulation software, the geometrical model of each station will be developed and the building materials together with their absorption coefficients will be registered in order to capture the existing acoustic environment of both stations. The simulation process will include the prediction of various acoustic parameters and taking into account the ambient/background noise measurements, they will be calculated and compared with the measured acoustic quantities, investigating for possible causes that impair speech comprehension. For the objective assessment of speech intelligibility, it will be attempted to calculate the STI at various positions (at the platform level) through in-situ measurements without the presence of passengers. Subsequently, through proposed interventions in absorbing materials, in certain points of the station and modifications/upgrades of the electro-acoustic installation, an effort will be made to improve the relevant speech intelligibility indices in order to achieve the best possible acoustic coverage.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές