Ήχος και αστικός χώρος. Ο ρόλος του ακουστικού σχεδιασμού στην ανάδειξη της συλλογικής μνήμης

Sound and urban space. Promoting collective memory through sound design (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αηδόνη, Ελένη
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. αστικός χώρος | urban space | ηχοτοπίο | soundscape | συλλογική μνήμη | collective memory | Εξάρχεια | Exarcheia
 9. 1
 10. 23
 11. 49
 12. 2 πίνακες, 51 σχήματα (+13 στο Παράρτημα) και 38 εικόνες (συμπεριλαμβάνονται οι χάρτες)
  • Η εργασία μελέτα τον ήχο ως συνιστώσα του αστικού χώρου. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σύσταση του αστικού ηχοτοπίου όπως το αντιλαμβάνονται οι χρήστες μίας περιοχής και επιχειρείται να εξακριβωθεί κατά πόσο το ηχοτοπίο λειτουργεί ως φορέας της ιστορίας και ενεργοποιητής της συλλογικής μνήμης του κοινωνικού συνόλου που δρα σε ένα τόπο. Αρχικά γίνεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης των τρόπων που γίνεται αντιληπτή η αλληλεπίδραση του ήχου με το χώρο, μέσα από την ανάλυση των χαρακτηριστικών που δομούν την ηχητική εικόνα της πόλης και αφορούν στα όρια και τις περιοχές που διαμορφώνονται, την υλικότητα των δομών, τις λειτουργίες που επιτελούνται και το χρόνο στον οποίο εκτυλίσσονται. Στη συνέχεια περιγράφεται πως επιδρά ο ήχος στη διαμόρφωση της σχέσης του υποκειμένου με το χώρο, μέσα από τις διαδικασίες της πρόσληψης των ερεθισμάτων και της αποτίμησής τους και διερευνώνται υλοποιημένα παραδείγματα που πιστοποιούν τη χρήση του ήχου για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της μνήμης. Χρησιμοποιώντας μία σύνθετη μεθοδολογία που περιλαμβάνει εργαλεία όπως οι νοητικοί ηχητικοί χάρτες και ο ηχητικός περίπατος, η εργασία αναλύει το ηχοτοπίο των Εξαρχείων. Εξηγείται ο ρόλος του δομημένου χώρου στο ηχητικό αποτέλεσμα και συντίθενται χάρτες που περιγράφουν τη γενική διάρθρωση του ηχοτοπίου, τις εναλλαγές του κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, αλλά και τις μακροχρόνιες αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν παλαιότερα ευρήματα όσον αφορά στη σημασία των υποκειμενικών κριτηρίων και της προσδοκίας στην αποτίμηση του ηχοτοπίου και στις αρεστές κατηγορίες ήχων. Η καταγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος σκιαγραφεί την ταυτότητα του αστικού ιστού σήμερα και επιτρέπει να αποκρυπτογραφηθούν οι χωρικές πολιτικές και οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί που οδήγησαν στη διαμόρφωσή της.
  • The thesis studies sound as a component of the urban space. More specifically, it investigates the composition of urban soundscape, as perceived by the area’s users and attempts to ascertain whether soundscape functions as a carrier of history and activator of the collective memory for the social groups acting there. In this light, it tries to clarify the way people perceive the interaction between sound and space by analyzing the features that shape the sound image of the city and relate to the boundaries and the areas formed, the materiality of structures, the functions performed and the time in which they unfold. Furthermore, it discusses how sound affects the way people relate to their environment, through the procedures of sonic stimulation and appraisal. Finally, it explores a series of completed projects that use sound design for the promotion of collective memory. As a practical implementation, the thesis analyzes the soundscape of the Exarcheia region in Athens, while employing a complex methodology, including tools such as mental sonic maps and soundwalks. The impact of built space to the sonic outcome is revealed and maps are drawn, outlining the soundscape’s general structure, its 24-hour rotations and the long term changes recorded over the last 50 years. Statistical analysis confirms earlier findings as to both the importance of subjective criteria and expectation in soundscape appraisal and people’s preferences for certain types of sounds over others. Mapping the sonic environment allows elements of the city’s identity to emerge and unveils indications of previous spatial policies and social transformations.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές