Αξιολόγηση παραμέτρων, εργαλείων και εφαρμογών ακουστικής ανάλυσης φωνής

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΚΑΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Δημούλας, Χαράλαμπος
 8. Ακουστική ανάλυση φωνής, Harmonicity Meter, έξυπνα κινητά τηλέφωνά (smartphones), HNR, Jitter, Shimmer | Acoustic voice analysis, Harmonicity Meter, smartphones, HNR, Jitter, Shimmer
 9. 2
 10. 10
 11. 10
 12. εικόνες, σχήματα, πίνακες
  • Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν παράμετροι, εργαλεία και εφαρμογές ακουστικής ανάλυσης φωνής, στην προσπάθεια ανάδειξης απλών αλλά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα στην κλινική πρακτική. Με την έκρηξη των φορητών συσκευών (smartphones, tablets κλπ.) έχει αναπτυχθεί πλήθος εφαρμογών και υπηρεσιών λήψης και ανάλυσης φωνής. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών είναι συχνά αρκετά επισφαλή και υπολείπονται σε αξιοπιστία έναντι των αντίστοιχων εργαλείων αναφοράς. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τις τεχνικές καταγραφής και τις αντίστοιχες ηχητικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σήμερα, τόσο από τα ενδεδειγμένα περιβάλλοντα ανάλυσης (π.χ., Praat) όσο και από σχετικές φορητές εφαρμογές. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η γνώση και «πιστοποίηση» απλών φορητών εφαρμογών που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν (ως ένα βαθμό) σύγχρονα εργαστηριακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται σήμερα από κλινικούς. Επιπρόσθετα θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο διερεύνησης και σχεδίασης πρόσθετων πρότυπων λειτουργιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε τέτοιου είδους εφαρμογές, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης.
  • The purpose of this paper is to evaluate parameters, tools and applications of acoustic voice analysis, in an effort to highlight simple but effective, solutions that can be easily utilized in clinical practice. With the explosion of mobile devices (smartphones, tablets, etc.), a number of applications and services for voice recording and analysis have been developed. However, the results of these applications are often quite unreliable and lack reliability compared to their respective reporting tools. The aim of this work is to investigate the recording techniques and the corresponding audio parameters used today, both from the appropriate analysis environments (e.g. Praat) and from relevant portable applications. Particularly important is the knowledge and "certification" of simple portable applications that could replace (to some extent) modern laboratory environments currently used by clinicians. In addition, the possibility of exploring and designing additional standard functions that could be utilized in such applications will be considered, in order to further optimize the analysis results.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές