Η σημασία του mastering ως το τελευταίο στάδιο της μουσικής παραγωγής και η επίδρασή του στα ηχητικά σήματα διαφορετικών μουσικών ειδών

The importance of mastering as the final stage of music production and its effect on audio signals of different music genres (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαστροκώστας, Γεώργιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Καλιακάτσος-Παπακώστας, Μάξιμος
 9. mastering | εξαγωγή παραμέτρων | ενεργός τιμή | φασματική ροή | φασματική απομάκρυνση | συντελεστής κορυφής | φασματικό κέντρο βάρους | feature extraction | root mean square | spectral flux | spectral roll-off | crest factor | spectral centroid
 10. 2
 11. 10
 12. 25
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Το mastering αποτελεί το τελευταίο, αλλά άκρως δημιουργικό, στάδιο της μουσικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα είδος ηχητικής μετα-παραγωγής, καθώς σε αυτό πραγματοποιείται η τελική ηχητική επεξεργασία μια μίξης, η οποία περιλαμβάνει τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων, την ενίσχυση και την εν γένει βελτίωση του ηχητικού σήματος με σκοπό τη σωστή αναπαραγωγή του σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ηχητικών συστημάτων αλλά και συνθηκών ακρόασης, καθώς και η μεταφορά της σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων από το οποίο παράγονται όλα τα προς τύπωση αντίγραφα. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της σημασίας του mastering ως το τελευταίο στάδιο της μουσικής παραγωγής και συγκεκριμένα της επίδρασής του σε ορισμένες αντικειμενικές χαρακτηριστικές παραμέτρους του ηχητικού υλικού διαφορετικών μουσικών ειδών και μέσω αυτής προσδοκάται η ανάδειξη των όποιων διαφορών ή κοινών τάσεων παρουσιάζουν οι μεταβολές των παραμέτρων μεταξύ αυτών των ειδών. Για την υλοποίηση της εργασίας, αρχικά δημιουργήθηκε μια βάση ηχητικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει κομμάτια τεσσάρων μουσικών ειδών, κάθε ένα από τα οποία είναι διαθέσιμο σε δύο εκδοχές, πριν από τη διαδικασία του mastering και μετά από αυτή, και ακολούθως έγινε η εξαγωγή των χαρακτηριστικών παραμέτρων από το σύνολο των ηχητικών δεδομένων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν η στατιστική ανάλυση της μεταβολής των μέσων τιμών των χαρακτηριστικών παραμέτρων των δύο πληθυσμών, πριν και μετά το mastering, ανά μουσικό είδος και η σύγκριση της μεταβολής των τιμών αυτών μεταξύ των διαφορετικών μουσικών ειδών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της σύγκρισης έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές η επεξεργασία του mastering έχει παρόμοια επίδραση στην τάση μεταβολής των περισσοτέρων παραμέτρων σε μουσικά είδη τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
  • Mastering is the final, but highly creative, stage of music production. It’s a kind of audio post-production, as at this stage takes place the final sound processing of a mix, including the correction of any problems, the amplification and the general improvement of the sound signal, in order to properly reproduce it in the widest possible range of sound systems and listening conditions, as well as its transfer to a data storage medium from which all copies to be printed are produced. The aim of this thesis is to study the importance of mastering as the final stage of music production and specifically its effect on certain objective audio features of the audio material of different music genres and to highlight any differences between the changes of the audio features between these genres. For the thesis' implementation, an audio database was initially created, including tracks of four music genres, each one available in two versions, before the mastering process and after it, and then the audio features were exported from all audio data. Then the statistical analysis of the change of the audio features’ averages of the two populations, before and after the mastering, per music genre and the comparison of the change of these values between the different music genres were done. The results of the analysis and the comparison showed that in general the processing of mastering has a similar effect on the trend of most audio features’ change in music genres that have common characteristics.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.