«Αποτύπωση εμβολιαστικής κάλυψης παιδιατρικού και ενήλικου πληθυσμού των περιοχών ευθύνης των Kέντρων Yγείας Χαλανδρίτσας και Σιμόπουλου. Διερεύνηση των πεποιθήσεων των επαγγελματιών υγείας των νομών Αχαΐας και Ηλείας σχετικά με τον εμβολιασμό»

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΑΒΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΤΣΙΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. Ιατροί, εμβολιασμός, στάσεις-πεποιθήσεις, εμβολιαστική κάλυψη, πληθυσμός ευθύνης-ασθενείς
 9. 5
 10. 33
 11. 46
 12. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, γραφήματα
  • ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2022. Εισαγωγή: Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης αποτέλεσε η ανακάλυψη των εμβολίων. Η χρήση τους έχει οδηγήσει είτε στην εξάλειψη ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων είτε στη μείωση του επιπολασμού κάποιων άλλων, έχοντας ως επίδραση στη νοσηρότητα και θνησιμότητα που σχετίζονται με αυτά. Οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των ιατρών και κυρίως αυτών που ασχολούνται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, επιδρά στην εμβολιαστική κάλυψη τόσο τη δική τους όσο και των πολιτών. Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και τις πεποιθήσεις τους όσον αφορά στα εμβόλια και τη στάση τους απέναντι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού ευθύνης τους. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2019- Απρίλιος 2019. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είναι οι ιατροί που αποτελούν τη βάση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή οι γενικοί ιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι, των νομών Αχαΐας και Ηλείας, ιδιώτες και εργαζόμενοι σε δημόσιες δομές υγείας. Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάσθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο του οποίου τη διανομή ανέλαβε η ίδια η ερευνήτρια. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS ver.17. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Αποτυπώθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις 150 ιατρών των δύο νομών (86 γυναίκες και 64 άνδρες), εκ των οποίων 56% ειδικότητας γενικής ιατρικής, 32,7% παιδίατροι και 11,3% παθολόγοι, ενώ 28% του δείγματος αποτελούνταν από ιδιώτες ιατρούς. Στην πλειοψηφία τους οι ιατροί εκφράζουν θετική στάση απέναντι στα εμβόλια αφού πιστεύουν ¨πολύ¨ στην αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητά τους, 86,7% και 71,3% αντίστοιχα, με στατιστικά σημαντική διαφορά να παρατηρείται στους ιατρούς που εμβολιάζονται για τη γρίπη και τον τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη (p-value<0,05). Παρόλα αυτά η εμβολιαστική τους κάλυψη με το ετήσιο αντιγριπικό (72,7%) και το επαναληπτικό εμβόλιο κατά του τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη (56%) δεν είναι επαρκής, ενώ οι άνδρες ιατροί καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη έναντι των γυναικών (65,6% έναντι 48,8%, p-value=0.040). Αντίθετα, 84,7% δήλωσε πως έχει εμβολιαστεί με όλα τα παιδικά του εμβόλια, με τους ιατρούς που ανήκουν σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες (30-39 και 40-49 ετών) να κατέχουν υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών (p-value=0,019*). Οι ιατροί ενημερώνονται για τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στους εμβολιασμούς κυρίως από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (74,7%), με τους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην πηγή αυτή σε σχέση με τους παιδιάτρους (82,1% και 88,2% έναντι 57,1%, p-value= 0,002*). 96,7% των ιατρών αναζητούν την εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών. Όλοι οι ιατροί συστήνουν στους ενήλικες ασθενείς τους να εμβολιαστούν για τη γρίπη (100%), και η μεγάλη πλειοψηφία για τον πνευμονιόκοκκο (99%), τον έρπητα ζωστήρα (76,2%) και τον τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη (77,2%), ανεξάρτητα με το εάν οι ίδιοι έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Από την άλλη πλευρά, οι παιδίατροι συστήνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη διενέργεια εμβολίων που δεν έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε σχέση με τους γενικούς ιατρούς (95,8% έναντι 47,6%, p-value=0,000*). Τέλος, η μη συμμόρφωση αποδίδεται από το σύνολο των ιατρών στην αρνητική στάση των ασθενών απέναντι στον εμβολιασμό (82,7%), με τους παιδιάτρους να θεωρούν ως βασικότερο αίτιο τους οικονομικούς λόγους (p-value=0,014*).
  • Introduction: One of the greatest achievements of medical science was the discovery of vaccines. Their use has resulted in either the elimination of certain infectious diseases or the reduction of the prevalence of others, having as an effect to the morbidity and mortality associated with them. The perceptions and attitudes of doctors, and especially those involved in Primary Health Care, affect immunization coverage of both their own and their patients. Purpose: The purpose of the present assignment is to record the immunization coverage of Primary Health Care doctors, as well as their perceptions regarding vaccines and their attitudes towards the mandatory vaccination of their patients-reference population. Material-Method: The survey was carried out during the March 2019 and April 2019. The population target of the survey are the doctors providing services in Primary Health Care, which are general practitioners, physicians and pediatrics of Achaia and Ilia regions, private workers and workers in public health structures. A structured questionnaire was constructed for the data collection, which the researcher itself took over the distribution. The statistics analysis was realized with the statistic software tool SPSS, ver. 17. Results-Conclusion: The perceptions and attitudes of 150 doctors from the two regions (86 women and 64 men) were recorded, of whom 56% were general practitioners, 32,7% paediatricians and 11,3% internal medicine physicians, while 28% of the sample consisted of private doctors. The majority of doctors express a positive attitude towards vaccines, since they believe “very much” in their necessity and their effectiveness, 86,7% and 71,3% respectively, with a statistically significant difference observed among doctors vaccinated for influenza and tetanus-diphtheria-pertussis (p-value<0,05). However their immunization coverage with the seasonal influenza vaccination (72,7%) and the booster vaccination of tetanus-diphtheria-pertussis (56%) is insufficient, while male doctors record higher rates of tetanus-diphtheria-pertussis vaccination compared to women (65,6% vs 48,8%, p-value=0,040). In contrast, 84,7% claim to be fully vaccinated during childhood and doctors belonging to younger age groups (30-39 and 40-49 years old) have higher vaccination rates (p-value=0,019*). Doctors are informed about latest data on vaccination mainly from HCDCP (74,7%), with general practitioners and physicians showing a particular preference for this source compared to paediatricians (82,1% and 88,2% versus 57,1%, p-value=0,002*). 96,7% of doctors look into the vaccination coverage of their patients. All doctors recommend to their adult patients to be vaccinate with the flu vaccine (100%), pneumococcus (99%), shingles (76,2%) and tetanus-diphtheria-pertussis (77,2%), regardless of whether they have been vaccinated themselves with the influenza vaccine. On the other hand, paediatricians recommend a greater percentage of vaccines not included in the National Vaccination Program compared to general practitioners (95,8% versus 47,6%, p-value=0,000*). Finally, all doctors attributed non-compliance to the negative attitude of patients towards vaccination (82,7%), with paediatricians considering economic reasons as the main cause (p-value=0,014*).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.