Στοχευμένος ηχητικός σχεδιασμός με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 1. MSc thesis
 2. Φασέγκας, Σπυρίδων
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 258
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. ηχητικό περιεχόμενο διαδικτυακής διαφήμισης | στοχευμένος ηχητικός σχεδιασμός | Διαδικτυακή διαφήμιση | Ψυχοακουστική
 9. 2
 10. 61
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση του κατά πόσο ο στοχευμένος ηχητικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα συστατικά μιας επιτυχημένης διαδικτυακής διαφήμισης λαμβάνοντας υπόψιν τα τελευταία ευρήματα της επιστήμης της ψυχοακουστικής και ο ηχητικός σχεδιασμός μέσω της επιλογής κατάλληλων ηχητικών στοιχείων, τεχνολογιών, εργαλείων και τεχνικών, συμβάλλουν ώστε το διαφημιστικό μήνυμα να είναι ελκυστικό και ευχάριστο ηχητικά και νοηματικά και να αποτυπώνει στο συνειδητό και στο προσυνειδητό την επιθυμητή πληροφορία και με τον τρόπο αυτό κερδίζει το ενδιαφέρον του χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι να εξετασθεί το αν το ηχητικό περιεχόμενο στην διαδικτυακή διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα δηλαδή σε μια τελική διαφήμιση με τα ιδανικότερα ποσοστά απήχησης και αποτύπωσης στον καταναλωτή και πως μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, υλοποιήθηκε ανάλυση έξι διαφημιστικών σποτ για δυο βασικές κατηγορίες προϊόντων, τα οποία σποτ διέφεραν ως προς τον ακουστικό και οπτικό σχεδιασμό τους, ενώ ακολούθησε συλλογή υλικού μέσω απαντήσεων σε σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες οι οποίοι απάντησαν αφού είδαν και άκουσαν τα σποτ. Στόχος ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη των συμμετεχόντων αναφορικά με τα στοιχεία του ακουστικού σχεδιασμού των σποτ, που κατά την άποψή τους είναι ελκυστικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως κριτήριο λήψης θετικών αποφάσεων για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και την άποψή τους αναφορικά με τον τρόπο μέσω του οποίου ο ηχητικός σχεδιασμός σε σχέση με το ηχητικό περιεχόμενο στην διαδικτυακή διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημιουργία προτύπων μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα δηλαδή σε μια τελική διαφήμιση με τα ιδανικότερα ποσοστά απήχησης και αποτύπωσης στον καταναλωτή.
  • The main purpose of this research is to examine whether targeted audio design can help improve the effectiveness of online advertising on social media. The components of a successful online advertising, considering the latest findings in the science of psychoacoustics and sound design through the selection of appropriate audio elements, technologies, tools and techniques, help to make the advertising message attractive and enjoyable, audio and semantic and to the subconscious the desired information and thus gains the interest of the social media user. In particular, the aim of the work is to examine whether the audio content in online advertising on social media can lead to a successful result, i.e. a final advertisement with the best rates of impact and impact on the consumer and how it can help improve the effectiveness of online advertising on social media. In the context of this goal, an analysis of six commercials was carried out for two main product categories, which differed in terms of their audio and visual design, followed by a collection of material through answers to a relevant questionnaire which was distributed to participants who answered after seeing and listened to the spots. The aim was to draw conclusions about the participants' perception of the elements of the audio design of the spots, which in their opinion are attractive and can serve as a criterion for making positive decisions for the purchase of specific products as well as their opinion regarding the way in which audio design in relation to audio content in online advertising on social media and the creation of templates can lead to a successful result, is to a final advertisement with the ideal rates of impact and impact on the consumer.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές