Ακουστικό μονοπάτι στις βόρειες περιοχές της Αθήνας

acoustic trail in the outskirts of Northern Attica (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κάππας, Ευάγγελος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 180
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Μπάρκας, Νικόλαος | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Ηχοτοπίο, ηχοπερίπατος, μέτρηση ήχου, ηχορύπανση, Αθήνα, Αττική, βόρεια προάστια
 10. 5
 11. 43
 12. 56
 13. περιέχει 44 πίνακες, 65 σχήματα
  • Έρευνες έχουν δείξει ότι οι τιμές θορύβου στο κέντρο της Αθήνας είναι άνω των ορίων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως ενοχλητικές ακόμα και επικίνδυνες. Πέρα από τις τιμές του θορύβου, προκύπτει η ανάγκη έρευνας, κατηγοριοποίησης, αναγνώρισης και ανάδειξης των ανεπιθύμητων ήχων του ηχοτοπίου. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος σε προάστια της Αθήνας και η συσχέτισή του με τη θεωρία της προσέγγισης του ηχοτοπίου. Η ηχομέτρηση έγινε μέσω ηχοπεριπάτων αλλά και μέσω διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο. Ο στόχος ήταν η μέτρηση των ήχων μέσω της μικροσκοπικής αλλά και της μακροσκοπικής μεθόδου, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, επιτρέποντας την κατανόηση του ηχοτοπίου σε συγκεκριμένα σημεία αλλά και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Κατόπιν, εξήχθησαν συμπεράσματα τόσο σχετικά με την έκθεση των κατοίκων σε υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και σε σχέση με τους θετικούς ήχους που, παρόλες τις υψηλές τιμές τους, προσφέρουν ένα καλύτερο ηχητικό περιβάλλον στα Αθηναϊκά προάστια. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο εύρος της στάθμης ήχων σε καθημερινές διαδρομές, για παράδειγμα από το σπίτι στην εργασία ενός συγκεκριμένου ατόμου ή και σε διαδρομές στις γύρω περιοχές, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσα από σύγκριση της στάθμης θορύβου και του είδους των ήχων εξάχθηκαν συμπεράσματα για το ηχοτοπίο των διαφορετικών προαστίων. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της διπλωματικής αυτής εργασίας, ήταν η αναγνώριση διαφορετικών ηχοτοπίων μεταξύ των περιοχών, κυρίως λόγω της γεωμορφολογίας τους, αλλά και ενδεχομένως των οικονομικών κριτηρίων των κατοίκων τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι οι στάθμες του ήχου δεν είχαν μεγάλες διαφορές αλλά υπήρχε διαφορά στο είδος των ήχων ανά περιοχή.
  • Studies have shown that the noise levels in the center of Athens are above the levels considered by the World Health Organization (WHO) as annoying and even dangerous. What still does not exist is an analysis of noise levels in Athenian suburbs as well as a classification of sounds to determine the existence of undesirable sounds within a soundscape. The purpose of this postgraduate thesis is to record the acoustic environment in Athenian suburbs and analyse it within the theoretical framework of soundscape. Sound measurement was carried out through the method of soundwalking, but also through paths that were covered either by bicycle or by car. The purpose was to assess sounds through a microscopic as well as a macroscopic method, and thereby to lead to an understanding of the soundscape of a specific place but also a wider environment. After the assessment of the range of sound levels and the type of sounds, in different suburbs of Attica and the wider region, conclusions were drawn as to whether and to what extent the residents of these neighborhoods are exposed to sound levels that can be considered as noise and/or noise pollution during the day, , in other words, negative, or whether there are also positive sounds when the sound levels are high, as well as whether there are suburbs that offer a better soundscape. More specifically, the range of sound levels was computed, for instance on daily routes from home to work of a person, or in the surrounding area, in a specific chronological period, so as to calculate the noise pollution the person experiences in these suburbs. Furthermore, a reading of the different types of sound was taken. Following a comparison of sound levels and sound types, conclusions were drawn regarding the soundscapes of these suburbs. The expected result of this thesis was that some suburbs, owing to their geomorphology r or the economic criteria of their residents, would differ in soundscape characteristics. The result of the research revealed that, although sound levels did not differentiate between the areas, sound types varied from one suburb to the other.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.