Μελέτη Ακουστικού Σχεδιασμού και Ηχομόνωσης του Θεάτρου Νέου Κόσμου

Acoustic Design and Sound Insulation Study of Neos Kosmos Theater (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βλάσση, Ελένη
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 238
 7. Μπάρκας, Νίκος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. ακουστική κλειστών χώρων and acoustic of enclosure theaters | θεατρικός σχεδιασμός and theater design | χρόνος αντήχησης and reverberation time | δείκτες ακουστικής and acoustic parameters | καταληπτότητα and clarity
 10. 5
 11. 27
 12. 9
 13. charts, diagrams and pictures included
 14. Φλώρος, Α. (2013)/ Ήχος και Τέχνες, Ήχος και Ακουστική στη Μουσική/ Πάτρα/ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο"
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την ακουστική και την ηχομονωτική ικανότητα του βιομηχανικού κτιρίου της πρώτης ζυθαποθήκης του ΦΙΞ, όπου σήμερα στεγάζεται και λειτουργεί το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για ένα κτίριο που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και κηρυγμένο μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας του 20ου αιώνα, που σε μία εντατική προσπάθεια προστασίας και επανένταξής του στον αστικό ιστό, έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό και φιλοξενεί το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Όμως, η ανάγκη εξασφάλισης της επιβεβλημένης ηχοπροστασίας-ηχομόνωσης ενός κτιρίου που βρίσκεται σε μία αρκετά πυκνοδομημένη περιοχή της Αθήνας, καθώς και οι υψηλές απαιτήσεις ακουστικής στις τρεις αίθουσες του θεάτρου, όπου φιλοξενούνται σύγχρονες μουσικοθεατρικές παραστάσεις, καθιστά απαραίτητη την εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης πρότασης για τη βελτίωση της ακουστικής και της ηχομόνωσης του κτιρίου.
  • The aim of this thesis is to examine the acoustic and sound insulation capacity of an industrial building (the first brewery of FIX), which nowadays houses the Theater of Neos Kosmos and propose all the necessary acoustic interventions. The building is a representative sample and a declared monument of the industrial heritage of the 20th century in Greece. In an intensive effort to protect this monument and reintegrate it into the urban landscape, the building has been largely restored and hosts the Theater of Neos Kosmos. However, in order to ensure the required sound protection-sound insulation of such a building, located in a fairly densely populated area of Athens, and the high acoustic requirements inside the three halls of the theater, which host modern musical-theatrical performances, it is necessary to evaluate and propose all necessary acoustic and sound insulation interventions of the building.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές