Ακουστικός σχεδιασμός της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου

 1. MSc thesis
 2. Ανδρεάδης, Εμμανουήλ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Νοεμβρίου 2019 [2019-11-17]
 5. Ελληνικά
 6. 158
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Ακουστικός σχεδιασμός | Ακουστική προσομοίωση | Μεταβλητή ακουστική | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 9. 9
 10. 23
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τον ακουστικό σχεδιασμό της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου. Η συγκεκριμένη αίθουσα είναι ο κατεξοχήν χώρος εκδηλώσεων του δήμου και χρησιμοποιείται για πολλαπλές χρήσεις όπως μουσικές εκδηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις κ.α. Στην έρευνα που πραγματοποιείται αρχικά γίνεται μελέτη και αξιολόγηση της υπάρχουσας ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας με την μέθοδο κρουστικών αποκρίσεων, μέσω του λογισμικού REW, καθώς και μέσω της μοντελοποίησης της αίθουσας με τη χρήση του λογισμικού CATT Acoustic. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται συγκριτική αξιολόγησή τους, με εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στην συνέχεια, με την μέθοδο της μοντελοποίησης και ακουστικής προσομοίωσης, προτείνεται ακουστική βελτίωση της αίθουσας για διάφορες χρήσεις, όπως μουσική, ομιλία, προβολές, εφαρμόζοντας τεχνικές μεταβλητής ακουστικής για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
  • The aim of the present dissertation is the acoustic design of the cultural hall of the Municipality of West Samos. The specific hall is the main hall of the Municipality, used for events such as speech, music, exhibitions etc. Τhe research initially studies and evaluates the present acoustic behaviour of the hall, using the method of impulse response via REW software, as well as the modeling of the hall via CATT Acoustic software. Afterwards, results are presented and evaluated comparatively, extracting useful conclusions. Furthermore, using the method of modeling and acoustic simulation, the use \ of the hall for speech, music, projections, is proposed, applying techniques of variable acoustics, that apply to halls of multiple use.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές