Τεχνικές ψηφιακής μοντελοποίησης συστήματος ηχητικής παραμόρφωσης ηλεκτρικής κιθάρας

Digital modelling techniques on simulating electric guitar distortion (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δρακόπουλος, Νικόλαος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μη γραμμικά χρονικά αμετάβλητα (ΜΓΧΑ) συστήματα | Παραμόρφωση | Tubescreamer | Non-linear time invariant systems | Distortion | Tubescreamer
 9. 3
 10. 1
 11. 31
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση υπαρχόντων μεθόδων ψηφιακής μοντελοποίησης χρονικά αμετάβλητων και μη γραμμικών ηχητικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, θα εξετασθεί ένας προενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας εταιρίας Ibanez, μοντέλου Tubescreamer (TS7). Ο συγκεκριμένος προενισχυτής παραμορφώνει τον ήχο της κιθάρας μέσω ζεύγους διοδίων ψαλιδισμού (clipping diodes), που έχει ως αποτέλεσμα τη μη γραμμικότητα του συστήματος, αφού μέσω της παραμόρφωσης εισάγεται σημαντικός αριθμός νέων αρμονικών. Μελετήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι ψηφιακής μοντελοποίησης: • Μέσω λογισμικού εξομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τύπου Spice: Υλοποιείται και αναλύεται ψηφιακό ανάλογο του ηλεκτρονικού κυκλώματος του TS7 • Μέσω λογισμικού εξομοίωσης μη γραμμικών συστημάτων «Nebula3», εταιρίας «Acustica Audio»: Υλοποιείται ψηφιακό μοντέλο του TS7 με τις ενσωματωμένες λειτουργίες μοντελοποίησης του «Nebula3» • Μέσω λογισμικού βασισμένο στο «WaveNet»: Χρησιμοποιείται υπάρχον μοντέλο του TS7 που έχει υλοποιηθεί από Φιλανδούς ερευνητές που βασίζεται στη χρήση νευρωνικών δικτύων Οι αποκρίσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω εξομοιωμένα μοντέλα θα συγκριθούν σε σχέση με μετρήσεις που πάρθηκαν από το πραγματικό υλικό, δηλαδή τον προενισχυτή TS7.
  • The purpose of this dissertation is to explore and evaluate existing methods of digital modeling of nonlinear, time invariable audio systems. Specifically, a Τubescreamer (TS7) model Ibanez electric guitar preamplifier will be measured and modeled via different methods. This particular preamplifier distorts the sound of the guitar through a pair of clipping diodes, which results in the non-linearity of the system, as a significant number of new harmonics are introduced. The following digital modeling methods were studied: • Via Spice Software Simulation Software: A digital analogue of TS7 electronic circuit was created and analyzed • Through software simulation of non-linear systems “Nebula3”, created by company “Acustica Audio”: A digital model of TS7 was created with the integrated modeling functions of “Nebula3” • “WaveNet”-based software: An existing model of TS7 created by Finnish researchers was used, based on neural networks The response derived from the various simulated models will be compared to the measured response of the original hardware (TS7).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.