Μέτρηση Ηχομονωτικής Ικανότητας Κουφωμάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Χρήσης

Measurement of Sound Insulation Capacity of Frames Internal and External Use (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσαγκαρής, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Ζαχαράκης, Αστέριος
 8. Μπάρκας, Νικόλαος | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Ηχομόνωση | Sound insulation | Ηχοαπορρόφηση | Sound Absorption | Ηχομονωτική Ικανότητα | Sound insulation capacity | Λευκός θόρυβος | White noise
 10. 14
 11. 7
 12. Περιέχει: Εικόνες ,πίνακες,εξισώσεις
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφεί η ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων που έχουν τοποθετηθεί στην οικία που διαμένουμε και να γίνει ανάλυση κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά σε σχέση με τα Rw (Rw=δείκτης ηχομονωτικής ικανότητας συμπαγών πετασμάτων) που δίνονται από διάφορους κατασκευαστές. Προτείνονται πιθανές παρεμβάσεις που μπορεί να βελτιώσουν την ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων χωρίς απαραίτητα να γίνει αντικατάσταση αυτών. Οι μετρήσεις αφορούν 4 μπαλκονόπορτες, 2 παράθυρα, 1 πόρτα ασφαλείας και μία πόρτα εισόδου πολυκατοικίας. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός και εργαλεία, όπως αυτοενισχυόμενο ηχείο 15 ιντσών (full range), μικρόφωνο μετρήσεων omnidirectional, κάρτα ήχου, γεννήτρια λευκού θορύβου από το λογισμικό Audacity, πρόγραμμα φασματογραφικής ανάλυσης ήχου (REW). Το ηχείο τοποθετήθηκε σε απόσταση 70cm από τα κουφώματα και εφαρμόστηκε σήμα λευκού θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης που ασκήθηκε στην εξωτερική επιφάνεια του κουφώματος ήταν περίπου 140 dB . Πραγματοποιήθηκε καταγραφή του φάσματος και της στάθμης του ήχου που έφτανε στo μικρόφωνο το οποίο βρισκότανε σε απόσταση 1m από το ηχείο με ανοιχτά πετάσματα. Στην περίπτωση των κουφωμάτων που διαθέτουν και δεύτερη επιφάνεια όπως παράθυρα ή παντζούρια οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με όλες τις δυνατές μεθόδους, (και οι δύο επιφάνειες κλειστές και κάθε μία ξεχωριστά, συγκρίνοντας και την αλληλεπίδραση αν υπάρχει). Από τις μετρήσεις προέκυψαν οι τιμές ηχομείωσης των πετασμάτων που συγκριτικά με τις επιθυμητές τιμές φαίνονται χαμηλότερες, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενίσχυσης της ηχομονωτικής ικανότητας των πετασμάτων. Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με αντίστοιχους ενισχυμένου πάχους και ιδανικά διαφοροποίηση του πάχους των δύο υαλοπινάκων που αποτελούν το πέτασμα.
  • The purpose of this study is to examine the soundproofing of frames in the apartment where I live and compare the results measured with the standard soundproofing values provided by the manufacturers, importantly the Rw values as index of sound insulation of solid sheets. Accordingly, proposals in terms of reducing the sound absorption of the frames without replacing them are also provided. The measurements concern four balcony doors, two windows, the entry door of the apartment and the entry door of the building. The equipment and tools used for the measurements are one active speaker of 15 inch (full range), one measurement omnidirectional microphone, an audio interface, a white noise generator from Audacity software and a spectrum analyzer (Room eq wizard, REW). The speakers were placed at a distance of 70cm from the frames and white noise was applied. The sound pressure level that reached the external surface of the frame was recorded at approximately 140dB. Record of spectrum and sound pressure level that reached the microphone, which was located at a distance of 1 meter from the speaker with open frames, was performed. In cases of frames consisting of shutters, measurements were conducted in all possible combinations, such as both shutters and windows closed, or shutters open and windows closed and the opposite. Therefore, important values were provided to exclude conclusions related to the participation of each part of the frame and the interaction between them in the final frame sound insulation. The measurements revealed that the sound reduction values of the frames seem to be lower than the desired values, which means that interventions must be made to enhance the sound insulation capacity of the frames. Such an intervention could be the replacement of the glazing with corresponding reinforced thickness and ideally differentiation of the thickness of the two glazing that constitute the frames
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές