Μελέτη κατανεμημένων συστημάτων ηχοτροφοδοσίας σε περιβάλλον σήραγγας

A study of distributed audio systems in a tunnel environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φωτίου, Αναστάσιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Δημούλας, Χαράλαμπος
 8. Δημούλας, Χαράλαμπος | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. Σήραγγα | Tunnel | Μέθοδος ακουστικών ειδώλων | Mirror image method | Καταληπτότητα λόγου | Speech Intelligibility | Ανίχνευση πορείας ακτινών | Ray tracing | Δείκτης μετάδοσης ομιλίας | Speech Transmission Index | Απώλεια συμφώνων | Loss of consonants
 10. 1
 11. 5
 12. 41
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα
 14. Κοντομίχος Φ. , Ζαρούχας Θ. , Χατζηαντωνίου Π. (2013). Βασικές αρχές και σύγχρονες εξελίξεις στην κτιριακή ακουστική.
  • H ακουστική συμπεριφορά της σήραγγας δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον, όσον αφορά το ηχητικό πεδίο, και η σωστή και επαρκής ηχητική κάλυψή της θεωρείται ζωτικής σημασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ηχητικά μηνύματα αναγγελιών και έκτακτης ανάγκης οφείλουν να γίνονται αντιληπτά σε όλο το μήκος της κατασκευής, πληρώντας τις προδιαγραφές που ορίζει η οδηγία IEC 60268-16:2011 σχετικά με τους δείκτες καταληπτότητας του λόγου. Η σωστή επιλογή της ηχητικής πηγής, τα χαρακτηριστικά κατευθυντικότητας της, η σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση στο χώρο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με την βοήθεια λογισμικού εξομοίωσης και ακουστικής πρόβλεψης (AFMG EASE 4.3), επιχειρούνται διάφορες διατάξεις μεγαφώνων και ρυθμίσεις αυτών προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα που βοηθούν να κατανοηθεί καλύτερα η ακουστική ταυτότητα μιας σήραγγας. Με την χρήση της μεθόδου ανίχνευσης ακτινών (ray tracing) λαμβάνονται μετρήσεις και γίνονται υπολογισμοί των τιμών των βασικών δεικτών καταληπτότητας ομιλίας καθώς και πραγματοποιούνται εικονικές ακροάσεις του χώρου σε διάφορα σημεία και για διαφορετικά σενάρια ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης.
  • The acoustical behavior of a tunnel can create a rather hostile environment, in terms of sound field deployment, where, in many occasions, a proper and adequate sound coverage could be proved to be life-saving. Voice alarm messages or announcements ought to be intelligible and heard clearly, along the whole structure, meeting the requirements of the directive IEC 60628-16:2011, regarding Speech Intelligibility and transmission indices. The correct choice on sound source, its directivity, its proper placement and the signal processing could have a major impact on the results. With the aid of an acoustic prediction software (AFMG EASE 4.3), various speaker configurations are put on trial in order to come to useful conclusions regarding the acoustic identity of the tunnel structure. Utilizing the ray tracing method, measurements and calculations are being conducted along with auralisations of speech samples on different points of the tunnel, under different circumstances.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές