ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 264
 7. ΖΑΡΟΥΧΑΣ, ΘΩΜΑΣ
 8. ακουστικός σχεδιασμός κλειστών χώρων | ηχομόνωση | ακουστική μοντελοποίηση | indoor acoustic design | soundproofing | acoustic modelling
 9. 6
 10. 20
 11. 19
 12. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες και χάρτες.
  • Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ακουστικός σχεδιασμός του Μουσικού Σχολείου Αθηνών. Με γνώμονα την παροδική χρήση των συγκεκριμένων χώρων, δημιουργήθηκε ενδόμυχα η ανάγκη για μία εκτενέστερη ακουστική ανάλυσή τους. Όπως είθισται στην πλειοψηφία των αντίστοιχων σχολικών κτιριακών μονάδων, οι αίθουσες ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μικρές αίθουσες ατομικών μαθημάτων, αίθουσα εκδηλώσεων καθώς και αίθουσες διδασκαλίας γενικής παιδείας. Ο συνδυαστικός χαρακτήρας αντιμετώπισης των ακουστικών παραμέτρων κρίνεται απαραίτητος, εφόσον διαμορφώνονται κλειστοί χώροι για ομιλία, για μουσική ή για χρήση και των δύο. Με σκοπό την αντικειμενική παρουσίαση των ακουστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε αίθουσας, πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες μετρήσεις. Με αυτό τον τρόπο ελέγχθηκε η ακουστική ποιότητα κάθε αίθουσας, ενώ λήφθηκαν κρίσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων. Μεταξύ άλλων μετρήθηκαν και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες κρουστικές αποκρίσεις καθώς και οι χρόνοι αντήχησης στις αίθουσες ενδιαφέροντος. Συνδυάζοντας τα ψηφιακά τεχνολογικά μέσα, δημιουργήθηκε ακουστική μοντελοποίηση των υπό μελέτη κλειστών χώρων. Το συγκεκριμένο γεγονός κρίθηκε σημαντικός αρωγός ώστε να προταθούν πιθανές βελτιώσεις για την επίτευξη πιο κατάλληλης ακουστικής διαμόρφωσης. Ολοκληρώνοντας, πραγματοποιείται συγκριτική επισκόπηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων.
  • The subject of this Diploma Thesis is the acoustic design of the Athens Music School. In view of the transient use of these rooms, the need for a more extensive acoustic analysis has been created intrinsically. As the majority of the respective school buildings usually do, the classrooms of interest include small classrooms for individual lessons, event room and general education classrooms. The combinational nature of the acoustic parameters is considered essential, if closed spaces for speech, music or use of both are formed. For the purpose of presenting the auditory features of each room objectively, corresponding measurements were made. In this way, the acoustic quality of each room was checked and critical information was obtained for the calculation of the acoustic parameters. Among other things, the impulse responses as well as the reverberation times in the rooms of interest were measured and calculated. By combining digital technology tools, acoustic modeling of the enclosures under study was created. This event was considered an important aid in proposing possible improvements to achieve a more appropriate acoustic treatment. In conclusion, a comparative overview and presentation of the conclusions is made.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.