«Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέτρησης και καταγραφής οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σε πραγματικό χρόνο»

"Creating an online platform for traffic noise measuring and recording in real time" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΡΑΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ
 8. Οδικός θόρυβος | Traffic noise | Μετρήσεις θορύβου | Noise measurement | Δείκτης Lden | Lden descriptor | MQTT | Python
 9. 2
 10. 20
 11. 41
 12. Περιέχει: Σχήματα, εικόνες και πίνακες
  • Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέτρησης και καταγραφής στάθμεων οδικού θορύβου. Οι στάθμες θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε ιστοσελίδα της πλατφόρμας ενώ παράλληλα η καταγραφή τους σε βάση δεδομένων θα δίνει την δυνατότητα υπολογισμού ακουστικών δεικτών εφόσον αυτό ζητηθεί. Για την δημιουργία της πλατφόρμας θα κατασκευαστούν 2 σταθμοί μέτρησης βασισμένη σε Raspberry Pi και ηχόμετρο. Παράλληλα θα δημιουργηθούν 2 προγράμματα σε γλώσσα Python έτσι ώστε να είναι πρώτον δυνατή η μετάδοση των στάθμεων από τους σταθμούς μέτρησης σε ιστοσελίδα της πλατφόρμας μέσω του πρωτοκόλλου MQTT και δεύτερον η καταγραφή τους σε βάση δεδομένων. Οι 2 σταθμοί θα τοποθετηθούν σε 2 δρόμους εντός του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και θα παρουσιαστούν,στα πλαίσια επίδειξης λειτουργίας, οι δείκτες Lden που θα έχουν υπολογιστεί από τις στάθμες που καταγράφηκαν.
  • The purpose of this thesis is the creation of an online platform which counts and records levels of traffic noise. The levels will be appeared in real time in the website of the platform while at the same time their records in a database will provide the possibility to calculate the acoustic descriptors, if requested. For the creation of the platform will be constructed two measuring stations based on Raspberry Pi and sound meter. At the same time will be created two programs in Python language, so that the transmission of the levels can be possible from the measuring stations into a website through the MQTT-protocol as well their records in a database. The two stations will be placed in two streets within the urban fabric of the surrounding area of Athens and, under the demonstration of operation, the Lden descriptor, that have been calculated from the levels recorded, will be presented.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.