Ηλεκτροακουστική μελέτη αίθουσας μουσικών εκδηλώσεων :παρεμβάσεις σε παθητικά ακουστικά στοιχεία και μελέτη ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων τιμών ακουστικών παραμέτρων, στην περιοχή του ακροατηρίου.

Electroacoustic Study of a music event hall. Interventions on passive acoustic elements and study of the electroacoustic installation in order to achieve the best values of acoustic parameters in the audience area (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΕΤΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 17
 7. Ζαχαράκης, Αστέριος
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Ακουστικές Μετρήσεις Κρουστική Απόκριση Ακουστική Μεγάλων Αιθουσών Ακουστική Προσομοίωση Ακουστικός Σχεδιασμός Ηλεκτροακουστική εγκατάσταση
 10. 2
 11. 10
 12. 18
 13. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 14. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική/Κοντομίχος, Φ., Ζαρούχας, Θ., & Χατζηαντωνίου, Π. (2013).
  • Η αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του πνευματικού κέντρου Ιωαννίνων, είναι μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου πραγματοποιούνται διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες ρoκ μουσικής και συναυλίες μικρών συμφωνικών συνόλων. Οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θεωρούνται από μελετητές ακουστικής ότι είναι πρακτικά αίθουσες χωρίς σκοπό. Σε τέτοιες αίθουσες κρίνεται επιπλέον απαραίτητη η χρήση συστημάτων ηλεκτροακουστικής υποβοήθησης. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας, είναι αρχικά να μελετήσει την υπάρχουσα ακουστική συμπεριφορά της αίθουσας και στη συνέχεια να διακρίνει τα ιδιαίτερα ακουστικά χαρακτηριστικά, που την καθιστούν κατάλληλη για συγκεκριμένες χρήσεις. Μετέπειτα, με οδηγό τις βασικές αρχές του Ακουστικού Σχεδιασμού Αιθουσών, θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης, για τις ενδεδειγμένες χρήσεις της αίθουσας Τα κεφάλαια 1-6 της παρούσας εργασίας αποτελούν το θεωρητικό μέρος της. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της αίθουσας. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών εννοιών-μεγεθών της ακουστικής επιστήμης και στο 3ο περιγράφονται οι τρείς βασικοί τρόποι (κυματική ανάλυση – στατιστική ανάλυση – γεωμετρική θεωρία) ανάλυσης της ακουστικής των κλειστών χώρων. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της ακουστικής των κλειστών χώρων, με τη χρήση της θεωρίας των Σημάτων και Συστημάτων και στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές του ακουστικού σχεδιασμού μεγάλων αιθουσών. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους, στο 6ο κεφάλαιο, αναλύεται η βασική θεωρία που περιγράφει μια ηλεκτροακουστική εγκατάσταση και τα βασικά αντικείμενα μελέτης της ηλεκτροακουστικής επιστήμης. Στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας. Για την πραγματοποίηση της ακουστικής μελέτης και τον προσδιορισμό των αρχικών ακουστικών χαρακτηριστικών της αίθουσας, πραγματοποιούνται αρχικά ακουστικές μετρήσεις (κεφάλαιο 7). Για την ολοκλήρωση της μελέτης, ακολουθεί η ακουστική προσομοίωση του μοντέλου της αίθουσας με χρήση κατάλληλου λογισμικού (κεφάλαιο 8). Τόσο από τις μετρήσεις, όσο και από την προσομοίωση, αναμένεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς την καταλληλότητα της αίθουσας, για κάθε προβλεπόμενη χρήση. Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη εξετάζεται η βελτίωση της ακουστικής, για χρήση του χώρου για συναυλίες με συμφωνικά σύνολα (κεφάλαιο 9), ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ομαδοποιούνται οι χρήσεις διαλέξεων και θεατρικών παραστάσεων (κεφάλαιο 10). Τέλος ακολουθεί η ηλεκτροακουστική μελέτη της αίθουσας σε ειδικό λογισμικό και η πρόταση εγκατάσταση ηχητικού συστήματος που θα μπορεί να καλύπτει και την περίπτωση συναυλιακής χρήσης (κεφάλαιο 11).
  • The Hall “V. Pyrsinellas of the cultural centre of Ioannina, is a hall of multiple purposes where lectures are given, theatrical plays are performed as well as concerts. Those multi-purpose halls are considered to be practically halls of no purpose at all by the researchers. In those halls there is also the need to employ systems of electro-acoustic aid. The aim of this dissertation is to primarily study the already existing acoustic behavior of the hall and then to distinguish the special acoustic characteristics which make it appropriate for particular uses. Furthermore, according to the primary laws of the Acoustic Design of Halls, proposals will be made in order for the particular uses of the hall to be enhanced. Chapters 1-6 of the present dissertation comprise the theoretical part of it. In the 1st chapter there is a description of the hall. In the 2nd chapter there is a description of the primary concepts and quantities of acoustic science and in the 3rd there is a description of three primary ways (wave analysis- statistical analysis- geometric theory) of analysis of closed space acoustics. In the 4th chapter an analysis of closed space acoustics is being presented according to the theory of Signal Processing and in the 5th chapter the primary laws of acoustics in large halls is described. At the end of the theoretical part, in chapter 6, the primary theory which describes an electroacoustic installation is analyzed as well as the primary objects of study of electroacoustic science. Furthermore, the practical part of the present dissertation follows. In order to fulfill the acoustic study and the defining of the primary acoustic characteristics of the hall, acoustic measurements are being carried out (Chapter 7). In order to complete the study an acoustic simulation of the model of the hall follows with the use of proper software (chapter 8). Through measuring as well as through the simulation useful conclusions should be drawn as far as the suitability of the hall for every respective use. According to the previous statements, in the present dissertation two main cases are studied. In the first case, there is the enhancement of acoustics for the use of the hall for concerts (Chapter 9), while in the second case the uses for lectures and plays are classified (Chapter 10). Lastly, an electroacoustic study of the hall follows, with special software and the proposal of the installment of a sound system that could include the ability of concert use (Chapter 11).
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές