Ακουστικός Σχεδιασμός Οικιακών Στούντιο Ηχογραφήσεων

Acoustic Design of Home Studios (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαγιώτης, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. Ζαρούχας, Θωμάς
 8. οικιακά στούντιο | ακουστικές μετρήσεις | ακουστικός σχεδιασμός | ακουστική προσομοίωση | home studios | acoustic measurements | acoustic design | acoustic simulation
 9. 3
 10. 4
 11. 49
 12. περιλαμβάνονται σχήματα, εικόνες και πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την βελτίωση της ακουστικής υφιστάμενων δωματίων που χρησιμοποιούνται ως οικιακά στούντιο ηχογραφήσεων από ανεξάρτητους καλλιτέχνες όπως μουσικούς και τραγουδοποιούς. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή και περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στη μετατόπιση της μουσικής παραγωγής από τα μεγάλα, επαγγελματικά στούντιο ηχογραφήσεων στα μικρά οικιακά στούντιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την διάδοση του ήχου και την ακουστική των κλειστών χώρων και ακολούθως παρουσιάζονται οι μέθοδοι μέτρησης της κρουστικής απόκρισης και τα προβλήματα στην ακουστική των μικρών χώρων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι στον ακουστικό σχεδιασμό, η υλικοτεχνική υποδομή καθώς και διάφορες προσεγγίσεις στον ακουστικό σχεδιασμό των οικιακών στούντιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός για την ακουστική βελτίωση των υφιστάμενων δωματίων που λειτουργούν ως οικιακά στούντιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ακουστικής βελτίωσης των δυο δωματίων. Για το πρώτο δωμάτιο πραγματοποιείται μέτρηση της κρουστικής απόκρισης στη θέση ακρόασης και δημιουργείται το ακουστικό μοντέλο του χώρου. Στη συνέχεια υλοποιείται ο ακουστικός σχεδιασμός και η επικύρωση της προτεινόμενης ακουστικής βελτίωσης του χώρου με χρήση κατάλληλου λογισμικού ακουστικής προσομοίωσης. Τέλος, μετά την υλοποίηση των ακουστικών βελτιώσεων στο χώρο, πραγματοποιείται μέτρηση της κρουστικής απόκρισης και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Για το δεύτερο δωμάτιο πραγματοποιείται μέτρηση της κρουστικής απόκρισης στη θέση ακρόασης και δημιουργείται το ακουστικό μοντέλο του χώρου. Στη συνέχεια υλοποιείται ο ακουστικός σχεδιασμός και η επικύρωση της προτεινόμενης ακουστικής βελτίωσης του χώρου με χρήση κατάλληλου λογισμικού ακουστικής προσομοίωσης. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας οδηγός ακουστικής βελτίωσης οικιακών στούντιο και καταγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται τόσο κατά τον ακουστικό σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της βελτίωσης. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.
  • The topic of this master thesis is the acoustic improvement of existing rooms used as home recording studios by independent artists such as musicians and songwriters. The first chapter is an introduction to the reasons that led to the shift of music production from large professional studios to smaller home recording studios. In the second chapter a detailed literature review is being conducted regarding sound propagation and acoustics of closed spaces, followed by the impulse response measurement methods and, small room acoustic challenges. In the third chapter basic parameters of acoustic design, materials used for acoustic improvement of rooms and various home studio design concepts, are presented. In the fourth chapter methodology and design procedure for acoustic improvement of existing rooms used as home studios, is discussed. In the fifth chapter the acoustic improvement realization of two rooms is presented. An impulse response measurement in the sweet spot of the first room is carried out, followed by the creation of the acoustic model of the existing room. Subsequently, the acoustic design procedure follows, and the acoustic improvement suggestions are validated by appropriate computer simulation software. After the acoustic treatment realization of the room, an impulse response measurement takes place, the results are presented and evaluated, and conclusions are discussed. For the second room an impulse response measurement in the sweet spot is also carried out, followed by the creation of the acoustic model of the existing room. Subsequently, the acoustic design procedure follows, and the acoustic improvement suggestions are validated with appropriate computer simulation software. In the sixth chapter a guide for acoustic improvement of home studios is presented, and all the steps that must be followed on the acoustic design and realization of the acoustic improvement of rooms are discussed in detail. In the seventh chapter conclusions of the master thesis are presented.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.