Ακουστικός σχεδιασμός του αμφιθεάτρου, του studio ηχογραφήσεων και μιας βασικής αίθουσας διδασκαλίας του Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς του Ο.Α.Ε.Δ.

Acoustic design of the amphitheater, the recording studio and a basic classroom of the vocational institute of Kifissia of O.A.E.D. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μήλλιου, Κυριακή
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 195
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Ζαρούχας, Θωμάς
 9. Ακουστική χώρων | Ακουστικός σχεδιασμός | Αίθουσα διδασκαλίας | Αμφιθέατρο | Δωμάτιο ελέγχου | Χρόνος αντήχησης
 10. 1
 11. 23
 12. 4
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, φωτογραφίες.
 14. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική / Κοντομίχος Φ., Ζαρούχας Θ., Χατζηαντωνίου Π.
  • Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τις ακουστικές μετρήσεις τριών διαφορετικών χώρων, που εντάσσονται στην εκπαιδευτική δομή του Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς του Ο.Α.Ε.Δ. στο δήμο της Κηφισιάς στην περιφέρεια της Αττικής. Σκοπός της ήταν η πραγματοποίηση ακουστικών μετρήσεων σε μια εκ των αιθουσών διδασκαλίας του, στο αμφιθέατρο του, καθώς και στο δωμάτιο ελέγχου (control room) του studio ηχογραφήσεων που διαθέτει για τους σπουδαστές του. Παράλληλα με τις ακουστικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και ακουστικές προσομοιώσεις, ώστε να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα για την παρούσα ακουστική συμπεριφορά των χώρων και να γίνουν παρατηρήσεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της. Μετά το πέρας αυτών των προσομοιώσεων πραγματοποιήθηκαν εκ νέου προσομοιώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν την τελική ακουστική συμπεριφορά των χώρων, μέσω της προσπάθειας επίτευξης των προτεινόμενων χρόνων αντήχησης. Εκτός των βασικών σκοπών της εργασίας που προαναφέρθηκαν έγινε εκτενής αναφορά σε όλες τις βασικές έννοιες της ακουστικής, τους κανονισμούς και τις παραμέτρους που διέπουν κάθε χώρο ξεχωριστά. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη προσπάθεια των ακουστικών μετρήσεων και της ακουστικής βελτίωσης των συγκεκριμένων χώρων πραγματοποιήθηκε εν μέσω δύσκολων συνθηκών, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και η πρόσβαση σε αυτούς ήταν αρκετά περιορισμένη. Οπότε, προτείνεται στο μέλλον η μέτρηση και ανάλυση των χώρων αυτών με καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό για την εξαγωγή αρτιότερων παρατηρήσεων και συμπερασμάτων.
  • The object of this dissertation consists of the acoustic measurements of three different rooms, which are part of the vocational institute of OAED Kifissia in the municipality of Kifissia in the region of Attica. Its purpose was to carry out acoustic measurements in one of its classrooms, in its amphitheater, as well as in the control room of the recording studio that it has for its students. Along with the acoustic measurements, acoustic simulations were performed, in order to draw basic conclusions about the present acoustic behavior of the rooms and to make observations on the ways of their improvement. After the completion of these simulations, a new round of simulations were performed again, which present the final acoustic behavior of the rooms, through the attempt to achieve the proposed reverberation times. In addition to the main objectives of the work mentioned above, extensive reference was made to all the basic concepts of acoustics, regulations and parameters that govern each room separately. In conclusion, it should be mentioned that the specific effort of acoustic measurements and acoustic improvement of the specific spaces was made through difficult conditions, due to the pandemic of Covid-19 and the access to them was quite limited. Therefore, in the future it is proposed to measure and analyze these spaces with better technical equipment to extract more complete observations and conclusions.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές