Ευρυζωνική Τηλεφωνία – Ηχητικά Δίκτυα. Διερεύνηση μεθόδων καταστολής θορύβου και βελτίωσης ποιότητας μετάδοσης φωνής και ήχου σε τεχνολογίες δικτύων (VoIP – AoIP – AoE)

 1. MSc thesis
 2. Δασκαλάκης, Σταύρος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 175
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Ζαρούχας, Θωμάς
 9. ψηφιοποίηση Digitization | codecs | VoIP | master | dubbing | odg
 10. 3
 11. 3
 12. 44
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες
  • Στην εργασία αυτή, πραγματώνεται η μελέτη και αξιολόγηση της ακουστικής ποιότητας συσκευών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα υπολογιστών και τις τεχνολογίες ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων. Κρίθηκε επιτακτική η διερεύνηση αυτή καθώς η όλο και αυξανόμενη ανάγκη για γρήγορη και φθηνή επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, επιβάλλει μια συνάμα αξιόπιστη λειτουργία όλων των εμπλεκομένων συστημάτων μετάδοσης ομιλίας ή μουσικής ώστε ο τελικός αποδέκτης που είναι ο ακροατής να μπορεί να ακούσει σε απόλυτο βαθμό ή κατά το δυνατόν περισσότερο, αυτό ακριβώς που είπε ο αρχικός ακροατής από την άλλη πλερά της σύνδεσης ή την μουσική που μπορεί να υφίσταται σαν αρχικό σήμα, στην είσοδο του συστήματος. Πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι στις μέρες μας, ο παραπάνω τρόπος μετάδοσης μέσω δικτύου χρησιμοποιείται στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ως ένας εναλλακτικός ή κύριως τρόπος περιγραφής πολλών πολιτικών ή αθλητικών γεγονότων (π.χ. Στάδια αθλημάτων, Πολιτικά συνέδρια κ.λ.π). Έτσι λοιπόν για τους παραπάνω λόγους, προχωρήσαμε σε μετρήσεις της ηχητικής ποιότητας σημάτων με την χρήση συσκευών μετάδοσης φωνής μέσω διαδικτύου (Voice over Internet Protocol – VoIP) που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ), με την βοήθεια δείγματος ακροατών για δοκιμές ακρόασης, όπως και με την χρήση κατάλληλου λογισμικού. Οι μετρήσεις μας χωρίστηκαν σε δύο μεθόδους (υποκειμενική και αντικειμενική) και μαζί τους, η διαδικασία υποκειμενικών μετρήσεων και ο αλγόριθμος αντικειμενικών μετρήσεων. Στην υποκειμενική, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές ακρόασης (listening tests) με την χρήση αρχείων ήχου σε ένα δείγμα ακροατών, δίνοντας την εκτίμηση της ποιότητας του ήχου για κάθε ακροατή ξεχωριστά, και την χρήση της βαθμολογίας μέσης γνώμης (MOS). Αντίστοιχα, στην αντικειμενική μέθοδο έγιναν δοκιμές των ίδιων αρχείων ήχου με την χρήση προγράμματος υπολογισμού (MATLAB), την επιλογή του αλγορίθμου αντιληπτικής αξιολόγησης της ποιότητας του ήχου (PEAQ) και την απόδοση αριθμητικών τιμών. Τέλος, οι δύο μέθοδοι συγκρίθηκαν για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και παρατηρήσεων τόσο για τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και για τον σκοπό που υπηρετούν στην εκτίμηση της ηχητικής ποιότητας του συστήματος VoIP.
  • In this work, the study and evaluation of the audio quality of devices that use computer networks and digital data transmission technologies is carried out. This investigation was considered imperative as the growing need for fast and cheap internet communication requires a reliable operation of all the speech or music transmission systems involved so that the final recipient who is the listener can hear in full or in part. as much as possible, exactly what the original listener said on the other side of the connection or the music that may exist as the original signal at the system input. We must add at this point that nowadays, the above mode of transmission via network is used in the broadcasting landscape as an alternative or mainly way of describing many political or sporting events (eg sports stadiums, political conferences, etc.) . So for the above reasons, we proceeded to measure the quality of audio signals using Voice over Internet Protocol (VoIP) devices used in the facilities of the Hellenic Radio and Television (ERT), with the help of a sample listeners for hearing tests, as well as using appropriate software. Our measurements were divided into two methods (subjective and objective) and with them, the process of subjective measurements and the algorithm of objective measurements. In the subjective, listening tests were performed using audio files on a sample of listeners, giving the assessment of the sound quality for each listener separately, and the use of the average score (MOS). Respectively, in the objective method, the same audio files were tested using a calculation program (MATLAB), the selection of the perceptual evaluation system of sound quality (PEAQ) and the performance of numerical values. Finally, the two methods were compared to make conclusions and observations both about how they work and the purpose they serve in assessing the sound quality of the VoIP system.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.