Πολυκάναλος Σχεδιασμός Ηχοτοπίου και Ηλεκτροακουστικής Εγκατάστασης για το Θεατρικό Έργο “Incendies” του Wajdi Mouawad

Multichannel and Multisource Soundscape Design and Sound Installation on the theatrical play “Incendies” by Wajdi Mouawad (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταμάτης, Ευστράτιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 254
 7. Χουρμουζιάδου , Καλλιόπη
 8. Ήχος και συναισθήματα | ηχοτοπίο | ηχητικός σχεδιασμός | τεχνικές ηχητικού σχεδιασμού | σχεδιασμός ηχοτοπίου | ηχοτοπίο στο θέατρο | επεξεργασία σήματος | ηλεκτροακουστική εγκατάσταση | ισοστάθμιση σήματος
 9. 4
 10. 15
 11. 44
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Ζαρούχας, Θ. (2013). Ανάλυση της Ακουστικής Κλειστών Χώρων. Στο Ακουστική Χώρου. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική Πάτρα: ΕΑΠ
  • Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η παραγωγή και ο σχεδιασμός ενός προτύπου και ολοκληρωμένου ηχοτοπίου, για την θεατρική παράσταση Incendies του Λιβανέζου συγγραφέα Wajdi Mouawad. Η εργασία αρχικά παρουσιάζει ανασκόπηση της θεωρίας του ήχου των βασικών μεγεθών και χαρακτηριστικών του εστιάζοντας τόσο στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του όσο και στα υποκειμενικά. Επίσης γίνεται αναφορά σε μελέτες και απόψεις ερευνητών για το αν τελικά ο ήχος μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα γνήσια και πρωτογενή συναισθήματα. Στην συνέχεια, παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ηχοτοπίου και ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξή του, ο ορισμός του ηχοτοπίο και κατά πόσο τεχνητά επεξεργασμένοι ήχοι μπορούν να αποτελέσουν εξ ορισμού μέρος ενός ηχοτοπίου. Γίνονται αναφορές στην διαχείριση τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό ενός ακουστικού περιβάλλοντος και καταγράφονται οι μέθοδοι κατηγοριοποίησης των ηχητικών γεγονότων ενός ηχητοπίου. Παράλληλα συστήνεται η μεθοδολογία της επεξεργασίας του ήχου με την χρήση υπολογιστή, με αναφορές στα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των συσκευών, λογισμικών, και αρθρωμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και επεξεργασία των ηχητικών γεγονότων του ηχοτοπίου της παράστασης. Επίσης παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την υλοποίηση ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων σε εσωτερικούς χώρους. Στόχος της εργασίας αποτελεί η σύνδεση του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων της μεθοδολογίας με την τεχνική επεξεργασία και παραγωγή του ηχητικού περιβάλλοντος της παράστασης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης των βασικών αρχών της θεωρίας, της τεχνικής ανάλυσης και της σύμπραξης τους προς τη δημιουργία-πρόκληση των συναισθημάτων του θεατή Παρουσιάζεται βήμα βήμα η τεχνική επεξεργασία και παραγωγή του ηχητικού περιβάλλοντος της κάθε σκηνής του έργου. Δίνονται ακριβείς πληροφορίες για τον λόγο και τον τρόπο επεξεργασίας, και τέλος παρουσιάζεται η μελέτη και ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας της ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, σε συνάρτηση με τον εσωτερικό θεατρικό χώρο, από τα σήματα εισόδου μέχρι την τελική ισοστάθμιση του συστήματος χώρος-ηλεκτροακουστική εγκατάσταση.
  • In the following assignment, the design and production of a complete and standard soundscape are presented, based on the theatrical play Incendies by the Lebanese writer, Wajdi Mouawad. A review is included, of the theory of sound of the basic sizes and characteristics, concentrating on both, the objective characteristics, as well as the subjective ones. Studies and theories of researchers are also presented, regarding whether sound can cause spontaneously genuine and primary emotions. The theoretical background of soundscape and historic evidence for its development, are quoted. What is actually defined as soundscape and whether artificially processed sounds can constitute a part of a soundscape, by definition. References are provided regarding the management, the programming, as well as the design of an acoustic environment, and there is record of methods of classification of sound events of a soundscape. The methodology of processing sound is suggested, along with the use of a computer, referring to all the characteristics and parameters of the devices, softwares, modules, which will be used in the production and process of the sound events of the soundscape of the show. In addition, the methodology followed by the implementation of the electro-acoustic installations in interior spaces, is also presented. The aim for this assignment is to include a full theoretical, as well as, methodological background quote, and a powerfully explanatory technical analysis of the implementation. All of the theoretical, as well as methodology presented, should be applied fully during the processing. A step-by-step technical process and production of the sound environment of every scene in the play, is also presented. Specific information is provided, regarding the reason and way of editing. Last, but definitely not least, a study and analysis of the whole electro-acoustic installment, to the inside of the theatre, from the signs at the entrance, to the final balance of the system/electro-acoustic installment.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.