Έρευνα και μελέτη τρόπων ηχομόνωσης των κλειστών χώρων που περιλαμβάνονται εντός κτηριακού συγκροτήματος ώστε να εξυπηρετούν τις επιθυμητές χρήσεις του εκάστοτε χώρου, ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν την ακουστική άνεση καθώς και την ηχοπροστασία των γειτονικών χώρων εκτός ορίων ιδιοκτησίας.

 1. MSc thesis
 2. Σακέτος, Αλέξιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 September 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 189
 7. Μπάρκας , Νικόλαος
 8. Μπάρκας , Νικόλαος | Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 9. Ηχομόνωση | Ηχοπροστασία
 10. 2
 11. 15
 12. 14
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, παρουσιάσεις
 14. "Ηχομόνωση και Ηχοπροστασία" / Σκαρλάτος Δ. Τόμος Α
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τα γενικά χαρακτηριστικά διάδοσης του ήχου, τους τρόπους ηχομετάδοσης καθώς και τους αντίστοιχους τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης του θορύβου με στόχο τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και προτυποποίηση αναφορικά με την ηχορύπανση και την ηχοπροστασία, δείκτες που επιδεικνύουν το πολιτισμικό επίπεδο μια σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικότερα εξετάζεται η περίπτωση υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας όπου η κεντρική αίθουσα λειτουργεί ως κέντρο διασκέδασης ενώ ο υπαίθριος χώρος έχει σχεδόν ανάλογη χρήση, αλλά με χαμηλότερες ηχητικές στάθμες. Σκοπεύοντας σε μία προσπάθεια αναβάθμισης ολοκλήρου του κτιρίου ως μουσικού πολυχώρου, ενσωματώθηκαν ένα στούντιο εκπομπής ζωντανού προγράμματος διαδικτυακού ραδιοφώνου και ένα δισκοπωλείο. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει αρχικά μία βιβλιογραφική επισκόπηση στο θεωρητικό υπόβαθρο της πρόβλεψης, εκτίμησης και αντιμετώπισης του θορύβου σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους. Στη συνέχεια εξετάζεται το υφιστάμενο κέλυφος και δίδεται ψηφιακή αρχιτεκτονική απεικόνιση του κτιρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα οικοδομικού τετραγώνου. Ακολουθούν οι ηχομετρήσεις προσδιορισμού ηχητικών σταθμών εντός και εκτός του κέντρου διασκέδασης κατά τη λειτουργία καθώς και στο στούντιο μετάδοσης ψηφιακού ήχου ώστε να αποτιμηθούν τα κατάλληλα δεδομένα όσον αφορά την ηχομονωτική ικανότητα των απαραίτητων ενισχύσεων, ανάλογα με τα κριτήρια ησυχίας ως προς τις εκάστοτε γειτνιάσεις. Αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζονται υπολογιστικά αποτελέσματα με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων και λογισμικών προγραμμάτων του εμπορίου. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
  • The present study investigates the general characteristics of sound production generation and effective transmission methods in closed and open spaces, which are compliant with current regulations pertaining to noise pollution and protection, thus providing a level guideline for a modern society. The case study is that of an existing building complex in Athens city centre, specifically its central hall, used as an entertainment venue. The outdoor area hosts similar events, which are more subdued as regards noise levels. In an attempt to designate the entire building as a multi-purpose entertainment facility, it is proposed that a currently unused room be remodeled to accommodate a live web radio broadcast studio and a record store. In the present study, there is an initial review of open and closed space noise assessment based on previous studies and literature. The existing building is then presented as a shell and a computer generated architectural design is proposed for the facility as well as an area within a specified radius of the building block. Analyses and measurements of sound levels are calculated within and outside the entertainment center and broadcast studio during operation, in order to identify and adhere to the noise criteria of the neighborhood. Methods of planning and design for all proposals are outlined and supported by computer generated statistics, spread sheets and available commercial software for more accurate results. In conclusion, the results and summaries are drafted and presented.
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές