Ακουστικός σχεδιασμός αίθουσας ακροατηρίου, μελέτη ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης για την εν λόγω αίθουσα και σύνθεση διαδραστικής ηλεκτροακουστικής μουσικής για παράσταση χοροθεάτρου.

 1. MSc thesis
 2. Βαχαβιώλος, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Ζαρούχας, Θωμάς
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Μουρτζόπουλος , Ιωάννης
 9. διαδραστική μουσική σύνθεση | ακουστικός σχεδιασμός | ακουστική προσομοίωση | ηλεκτροακουστική εγκατάσταση
 10. 3
 11. 7
 12. 16
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική / Κοντομίχος Φ., Ζαρούχας Θ. , Χατζηαντωνίου Π.
  • Η εργασία αυτή είχε ως αντικείμενο την εξέταση της ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας θεάτρου το Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου του δήμου Χίου. Η αίθουσα αυτή σχεδιάστηκε ως θέατρο το 1975 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1980. Σήμερα είναι η κατεξοχήν αίθουσα συναυλιών μουσικής καθώς και χορευτικών παραστάσεων του νησιού. Επίσης στον χώρο πραγματοποιούνται κινηματογραφικές προβολές σε εβδομαδιαία βάση, αφού είναι εφοδιασμένος με κινηματογραφικό προβολέα και οθόνη προβολής. Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ακουστική καταλληλόλητα της αίθουσας για τον αρχικό της σχεδιασμό (παραστάσεις θεάτρου, συνέδρια κλπ.), καθώς και η αξιολόγηση και πρόταση βελτιώσεων ώστε να παρουσιάζει ακουστική συμπεριφορά ώστε να μπορεί να στεγάσει και παραστάσεις μουσικής. Τα παραπάνω προκύπτουν από ακουστικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, καθώς και από μοντελοποίηση και προσομοίωση της ακουστικής συμπεριφοράς του θεάτρου στο λογισμικό CATT Acoustic. Στην συνέχεια θα προταθεί σύστημα ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, θα μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά της αίθουσας με το σύστημα αυτό και τέλος, θα σχεδιαστεί λογισμικό σε περιβάλλον μουσικού προγραμματισμού για διαδραστική μουσική σύνθεση για παράσταση χοροθεάτρου, όπου ο χορευτής με την κίνηση του θα ελέγχει παραμέτρους της μουσικής σύνθεσης.
  • The theme of this paper was to examine the acoustic behavior of the theatre inside the “Homerian Cultural Center” in the municipality of Chios. The hall was designed as a theatre in 1975 and began being active in 1980. Nowadays, it is the main hall that is used for concerts as well as dance recitals on the island. The space is also used as a cinema, as it is equipped with a projector and screen. The purpose of this paper is to derive conclusions concerning the acoustic suitability of the hall within its initial design goals (theatre performances, conventions etc), as well as its assessment, in order to suggest improvements that will offer the hall an acoustic behavior, suitable for symphonic and modern music performances. The above mentioned are results derived from acoustic measurements that were taken from the space. Also, the acoustic behavior of the hall was modelled and simulated on the CATT Acoustic software. Following, there will be a proposal for an Electroacoustic installation system, an acoustic simulation of this proposed system and finally, will be designed an interactive music composition system for dance theatre performance, where the dancer will control parameters of the musical composition with body gestures.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές