Τοκοφοβία, περιγεννητική ψυχική υγεία και επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στην πρόθεση για επιλογή της καισαρικής τομής έναντι του φυσιολογικού τοκετού από τις μέλλουσες μητέρες

Tokophobia, perinatal mental health and the impact of the social environment in the intention to choose a caesarean section against it normal childbirth by expectant mothers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αντωνίου, Μαρία
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 08 Μαίου 2021 [2021-05-08]
 5. Ελληνικά
 6. 183
 7. Τριανταφυλλίδου, Σοφία
 8. Τριανταφυλλίδου, Σοφία | Παπαθανασίου, Χρυσοβαλάντης
 9. καισαρική τομή | ψυχοκοινωνικοί παράγοντες | τοκοφοβία
 10. 2
 11. 10
 12. 36
 13. Περιέχει : Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση της σύγχρονης γυναίκας να γεννήσει με καισαρική τομή και όχι με τη διαδικασία φυσιολογικού τοκετού. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται μια σειρά ψυχοκοινωνικών παραμέτρων μεταξύ των οποίων τα χαρακτηριστικά της κύησης, η τοκοφοβία, η ανησυχία της εγκύου για τη μετέπειτα σεξουαλική της ζωή, η συναισθηματική της κατάσταση, η επιρροή των σημαντικών άλλων και γενικότερα των πηγών πληροφόρησης και τα κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά της εγκύου. Η συγχρονική έρευνα, διεξάχθηκε σε 150 εγκυμονούσες άνω των 6 μηνών, στις οποίες χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από: (α) ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και το γυναικολογικό-μαιευτικό ιστορικό, (β) ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της πιθανής παρουσίας τοκοφοβίας (PRAQ-R2, Huizink et al., 2004) (γ) ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιπέδων άγχους της εγκύου (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger, 1983) και των πιθανών συμπτωμάτων κατάθλιψης (PHQ-9, Cameron et al., 2008,). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS v-23. Όλες οι γυναίκες του δείγματος βρέθηκαν να βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους (σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του γενικού πληθυσμού για το γυναικείο φύλο), ενώ το 33,3 % δηλαδή το 1/3 του δείγματος εμφάνιζε φοβία για τον τοκετό. Ως προς την επιλογή του τρόπου τοκετού, οι γυναίκες με υψηλή μόρφωση και κυρίως εκείνες που εργάζονταν ως ελεύθερες επαγγελματίες ή στον ιδιωτικό τομέα φάνηκε να επιλέγουν την καισαρική τομή, με κύριες πηγές επιρροής τη μήτερα και τον γιατρό (28% και 23,3% αντίστοιχα). Την καισαρική τομή βρέθηκαν να επιλέγουν επίσης οι μέλλουσες μητέρες που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, οι γυναίκες που κυοφορούσαν μέσω εξωσωματικής και οι γυναίκες ηλικίας άνω των 36 ετών. Η τοκοφοβία βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την επιλογή της καισαρικής τομής ως μεθόδου τοκετού και με το υψηλό σκορ κατάθλιψης. Υψηλότερα επίπεδα τοκοφοβίας βρέθηκαν να έχουν οι συμμετέχουσες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε σύγκριση με τις γυναίκες με ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο), οι πρωτότοκες γυναίκες, καθώς και εκείνες που είχαν απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη. Τόσο από τη θεωρία όσο και από το ερευνητικό κομμάτι προκύπτει ότι η τοκοφοβία αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα που οδηγεί αρκετές γυναίκες στην επιλογή της καισαρικής τομής και θα πρέπει να διερευνηθεί επιπλέον προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης.
  • The purpose of this study is to research the possible factors that affect a woman’s intention to give birth by caesarean section and not by vaginal birth. More specifically several psycho-social parameters are investigated, such as; the characteristics of pregnancy, tocophobia, whether the participants were having concerns about their sex life following pregnancy, their emotional state and in general the influence of media as well as the socio-demographic profile of the participants. A cross-sectional study was carried out on 150 pregnant women who were at the time six months pregnant or over. The questionnaires that were given to the participants consisted of; (a) questions concerning demographic, socio-economic characteristics and gynaecological obstetric records, (b) questions to identify the possible presence of tocophobia (PRAQ-R2, Huizinket et al., 2004) and (c) questions to determine the participants’ stress levels (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger, 1983) as well as possible symptoms of depression (PHQ-9, Cameron et al., 2008). The data analysis was conducted with the software package SPSS v-23. All the subjects in the study were found to experience increased levels of stress (compared to the corresponding average of the general female population) while 33,3%, a third of the subjects, showed phobias about delivery. When choosing the method of childbirth, highl educated women, especially those who were self-employed or occupied within the private sector, seemed to choose the caesarean section, mostly influenced by their mother and doctor (28% and 23,3% respectively). The study showed that the expectant mothers who showed high levels of depression, women who got pregnant with IVF, and women who were over of 36 years of age opted for the caesarean section. According to the statistics, tocophophia and depression were significantly and highly associated with the choice of caesarean section as a method of delivery. Furthermore, participants who were in secondary education, first-time mothers, as well as those who did not plan their pregnancy were found to have higher levels of tocophobia, compared to those in higher education.Following review of both the theory and the research, it appears that tocophobia is an emerging issue leading many women to opt for the caesarean section. For this reason, tocophobia should be taken into consideration in the planning of supportive interventions for expectant mothers.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.