Ακουστική μελέτη και μετρήσεις στα Studio B, C, E της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε

Acoustical Study and Measurements in Studio B, C, E of ERT.SA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ιωακειμίδου, Θεοδώρα
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 194
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. Ακουστική κλειστών χώρων, Studio | Κρουστική απόκριση, Χρόνος Aντήχησης
 10. 2
 11. 13
 12. 7
 13. Περιέχει φωτογραφίες, σχέδια, πίνακες, διαγράμματα
 14. Κοντομίχος Φ.,Ζαρούχας Θ.,Χατζηαντωνίου Π.(2003) Ακουστική Χώρου-Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική
  • Εξετάζεται η ακουστική στα STUDIO B, C & E της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ.A.E, όπου πραγματοποιούνται πρόβες και συναυλίες των Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε. Οι συγκεκριμένοι χώροι κατασκευάστηκαν και λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας αυτής είναι να: (α) καταγράψει και να αναλύσει την ακουστική των Studio (β) να εξετάσει κατά πόσο έχει επηρεαστεί η ακουστική των εν λόγω χώρων με την πάροδο των ετών και, (γ) να προταθεί πιθανή ενδεχόμενη λύση βελτίωσης της ακουστικής τους. Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κρουστικών αποκρίσεων σε διάφορες θέσεις στις αίθουσες αυτές, με παντοκατευθυντικό μικρόφωνο και τη βοήθεια του λογισμικού Room EQ Wizard. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν οι κρουστικές αποκρίσεις από προσομοίωση στο πρόγραμμα ακουστικής προσομοίωσης CATT-Acoustic, για τις ίδιες θέσεις. Στη συνέχεια οι κρουστικές αναλύθηκαν από το πρόγραμμα και υπολογίστηκαν οι διάφορες παράμετροι και δείκτες με τα αντίστοιχα διαγράμματα. Τέλος, στην εργασία γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στις κρουστικές που λάβαμε από το μοντέλο και από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.
  • The objective of the thesis is to study the acoustics of STUDIO C, E & Β of the Hellenic Broadcasting Corporation (ERT). In these studios concerts from ERT Music Ensembles .These studios were constructed and started operating in the early 70'S The current work analyses and examines the acoustics of these studios, , considering also potential variations over their working life and proposes possible solutions for the improvement of their acoustics. For the needs of this thesis measurements of room impulse response were made at various locations in these rooms, with omnidirectional microphone and suitable software Room EQ Wizard. Impulse response simulations were also used in the CATT-Acoustic simulation program for the same positions. Then the measured / simulated room impulse responses were analyzed by producing acoustic metrics for all relevant paramenters put. Finally, a comparison was made between the impulse response from the model and the measurements.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.