Μελέτη και ανάλυση της αρχής λειτουργίας των ψηφιακών εφέ και ανάπτυξη ηχητικών επιπρόσθετων (audio plug-ins) για εφαρμογές επεξεργασίας ήχου σε περιβάλλον σταθμού εργασίας ψηφιακού ήχου (DAW)

Study and analysis of digital effects principle of operation and audio plug-ins development for audio processing applications in digital audio workstation (DAW) environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουγιουμτζίδης, Γεώργιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Ψηφιακά Εφέ | Digital Effects | Ηχητικά Επιπρόσθετα | Audio Plug-ins | Σταθμός Εργασίας Ψηφιακού Ήχου | Digital Audio Workstation | Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου | Digital Audio Processing
 9. 2
 10. 48
 11. Charts, Diagrams, Figures, Pictures, Tables included
 12. Τόμος Β: Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων / Ζαρούχας Θ., Χατζηαντωνίου Π. & Τσιλφίδης Α.
  • Οι σύγχρονες εφαρμογές επεξεργασίας ήχου και μουσικής παραγωγής βασίζονται εξολοκλήρου σε συστήματα σταθμών εργασίας ψηφιακού ήχου (DAW). Τα ψηφιακά εφέ αποτελούν το βασικότερο εργαλείο ηχητικής επεξεργασίας και επέκτασης της λειτουργικής δυνατότητας αυτών των συστημάτων. Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση της αρχής λειτουργίας των βασικών ψηφιακών εφέ και η υλοποίησή τους σε προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB ως ηχητικών επιπρόσθετων (audio plug-ins), ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους σε συστήματα DAW για υλοποίηση εφαρμογών επεξεργασίας ήχου σε πραγματικό χρόνο.
  • Modern audio processing and music production applications are based entirely on digital audio workstations (DAW) systems. Digital effects are the main tool for audio processing and functional capability expansion of DAW systems. The subject of the Diploma Thesis is the study and analysis of the principle of operation of the main digital effects and their implementation in MATLAB programming environment as audio plug-ins, so that they can be intergraded into DAW systems for real-time audio processing applications.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.