Μελέτη ακουστικής συμπεριφοράs κλειστών χώρων με όρους στατιστικής ανάλυσης ακουστικών μετρήσεων

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 9. κρουστική απόκριση κλειστού χώρου | χρόνος ανάμειξης | κύρτωση | εντροπία | πληροφορία
 10. 3
 11. 5
 12. 48
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Βασικός σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του χρόνου ανάμειξης από την κρουστική απόκριση ενός κλειστού χώρου, με μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Μέσω ειδικά ανεπτυγμένου κώδικα πραγματοποιείται επεξεργασία διαφόρων κρουστικών αποκρίσεων, με σκοπό την εκτίμηση του χρόνου ανάμειξης. Οι κρουστικές αποκρίσεις που αρχικώς χρησιμοποιούνται, ανήκουν σε τρεις χώρους διαφορετικού όγκου. Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη μιας αίθουσας συναυλιών, με χρήση κρουστικών αποκρίσεων μετρημένων σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Τέλος συγκρίνονται τα αποτελέσματα όπως αυτά προκύπτουν για δύο διαφορετικούς χώρους (διαφορετικής απορρόφησης) όπου οι κρουστικές αποκρίσεις έχουν μετρηθεί σε ίδιες αποστάσεις και θέσεις από την πηγή, με το ίδιο ηλεκτροακουστικό σύστημα και το ίδιο σήμα διέγερσης. Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα που έγινε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διατριβής, γίνεται φανερό ότι όλο και περισσότεροι ερευνητές μελετούν μεθόδους στατιστικής για την επεξεργασία της κρουστικής απόκρισης κλειστού δωματίου, με σκοπό την εξαγωγή περισσότερων πληροφοριών. Βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε χρησιμοποιώντας μεθόδους στατιστικής ανάλυσης σήματος, είναι ότι διαθέτοντας μόνο την κρουστική απόκριση ενός κλειστού χώρου είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο χρόνος ανάμειξης (mixing time).
  • The main purpose of this thesis is to estimate the mixing timebased on room impulse response measurements, using statistical analysis methods. By means of specifically developed source code, several impact responses are processed to calculate the mixing time. Initially, the impulse responses of three rooms of different volume are processed. Then, a music hall is studied, using impact responses at four different positions. Finally, the results obtained for two different rooms (with different absorption) are compared, given that the corresponding impulse responses have been measured at the same distances and positions from the source, with the same electro-acoustic system and the same excitation signal. Through the bibliographic research done for the purposes of this thesis, it becomes clear, that more and more researchers are studying statistical methods to process the impulse response of a closed room in order to extract more information. The main conclusion that we have reached using statistical analysis methods, is that by having only the impulse response of a room, the mixing time can be estimated.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές