Μετατροπή υφιστάμενου κτιριακού κελύφους σε αίθουσα μεταβλητής ακουστικής

Conversion of an existing building envelope to a variable acoustics auditorium (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργιάδης Φίλικας, Κωνσταντίνος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 160
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. ακουστικός σχεδιασμός | acoustic design | μεταβλητή ακουστική | variable acoustics | ακουστική προσομοίωση | acoustic simulation
 10. 1
 11. 14
 12. 19
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες
 14. Κοντομίχος, Φ., Ζαρούχας, Θ., & Χατζηαντωνίου, Π. (2013). Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει την δυνατότητα μετατροπής υφιστάμενων βιομηχανικών κτιριακών κελυφών σε αίθουσες μεταβλητής ακουστικής. Ειδικότερα, εξετάζει την περίπτωση του διατηρητέου κτιρίου 24, ενός χαρακτηρισμένου σύγχρονου μνημείου, το οποίο είχε ως αρχική χρήση αποθήκη – silo. Αρχικά πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον σχεδιασμό αιθουσών μεταβλητής ακουστικής και ακολούθως παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού με βάση τον στατιστικό – ενεργειακό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με γεωμετρικό σχεδιασμό των ανακλαστικών επιφανειών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάμενο κέλυφος και γίνεται αναλυτική αρχιτεκτονική προμελέτη για τη δημιουργία των αιθουσών καθώς και όλων των βοηθητικών χώρων. Μετά την εκτέλεση του συμβατικού ακουστικού σχεδιασμού για τις χρήσεις μουσικής και ομιλίας γίνεται επικύρωση των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού ακουστικής προσομοίωσης. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνεται συγκριτική αξιολόγησή τους με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
  • In this master thesis the possibility of the conversion of existing industrial building envelopes into variable acoustics auditoria is being examined. Specifically, the case of the building 24 of the industrial complex of Allatini is being studied, a building designated as a contemporary monument, which has originally been used as a storage – silo building. At first a thorough review of the literature is being conducted regarding the design of auditoria with variable acoustics, followed by the methodology of acoustic design based on the statistical approach, combined with the geometrical – optical design approach for the reflecting surfaces. Subsequently, the case study building is being presented and documented, while a detailed architectural preliminary design for the creation of the auditoria and the relevant auxiliary areas is being carried out. After the completion of the acoustic design of the auditoria for both music and speech uses, the results are being validated by appropriate acoustic simulation software. The results of the two design approaches are presented and evaluated and useful conclusions are being formulated.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.