Ακουστικός Σχεδιασμός Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Acoustic Design of Music School of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολάου, Γιάννος-Άγγελος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 9. Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων | Ηχομόνωση-Ηχοπροστασία | Ακουστική Άνεση | Acoustic Design | Soundproofing-Sound insulation | Acoustic Comfort
 10. 3
 11. 15
 12. 19
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, τριδιάστατες απεικονίσεις και φωτογραφίες
 14. Ήχος και Ακουστική στη Μουσική / Φλώρος Ανδρέας
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο ακουστικός σχεδιασμός του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής ακουστικής και της ηχομόνωσης του σχολείου. Γενικά η ακουστική άνεση των χώρων εκπαίδευσης κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η ακουστική ενός μουσικού σχολείου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει τις δραστηριότητες ενός σχολείου και ενός ωδείου. Περιλαμβάνει δηλαδή μικρές αίθουσες ατομικών μαθημάτων, αίθουσες μικρών συνόλων, μεσαίες αίθουσες μουσικών προβών, αίθουσα εκδηλώσεων και ασφαλώς τυπικές αίθουσες μαθημάτων διδασκαλίας. Για τις ανάγκες της μελέτης, σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις χρόνου αντήχησης και ηχομόνωσης, σε επιλεγμένους χώρους μουσικής εξάσκησης, αίθουσες διδασκαλίας και άλλους χώρους. Το δεύτερο σκέλος της μελέτης αφορούσε σε επεξεργασία των μετρήσεων για τον υπολογισμό ακουστικών παραμέτρων και κριτηρίων. Με βάση αυτά, πραγματοποιήθηκε ακουστική μοντελοποίηση των χώρων απ’ όπου προέκυψαν συγκεκριμένες προτάσεις ακουστικής βελτίωσης, τόσο της εσωτερικής ακουστικής όσο και της ηχομόνωσης των αιθουσών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γενική εικόνα της ακουστικής του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης δεν είναι καλή. Η πλειοψηφία των αιθουσών έχει χρόνο αντήχησης σχεδόν διπλάσιο από τον βέλτιστο-προτεινόμενο ανάλογα με τη χρήση, ενώ η ηχομονωτική ικανότητα είναι επίσης πολύ χαμηλή, με σημαντικά προβλήματα να παρουσιάζονται στην ηχομόνωση των χωρισμάτων που περιλαμβάνουν πόρτα. Οι παρεμβάσεις ακουστικής βελτίωσης που επιλέχθηκαν είναι κατά κανόνα ήπιες και αποτελούν προτάσεις εφαρμογής με βάση τον βέλτιστο χρόνο αντήχησης, υψηλά επίπεδα ακουστικών παραμέτρων, την αποφυγή δυσάρεστων ακουστικών φαινομένων και την επίτευξη των στόχων της ηχομόνωσης.
  • The subject of this Diploma Thesis is the acoustic design of the Thessaloniki Music School, aiming at improving the acoustics and sound insulation of the school. In general, the acoustic comfort of the education spaces is at a very low level. The acoustics of a music school are of particular interest as it combines the activities of a school and a conservatory. It includes small rooms for private lessons, small rooms for music rehearsal, medium music halls, an auditorium, of course, typical classrooms. For the needs of this study, acoustic measurements of reverberation time and sound insulation were performed in the first stage in selected musical practice areas, teaching rooms and other spaces. The second part of the study concerned the processing of measurements for the calculation of acoustic parameters and criteria. Based on this, acoustic modeling of the rooms took place, from where certain proposals for acoustic improvement, both of the internal acoustics and of the sound insulation of the rooms, emerged. The results showed that the general picture of acoustics of the Music School of Thessaloniki is not good. The majority of the halls have a reverberation time almost twice as high as the optimum-recommended depending on the use, while the sound insulation capacity is also very low, with significant problems in the sound insulation of partitions that include a door. The acoustic improvement interventions selected are generally mild and are application suggestions based on optimal reverberation time, high levels of acoustic parameters, avoiding unpleasant acoustic phenomena and achieving the sound insulation objectives.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.