Ο κόσμος των κρουστών μουσικών οργάνων - Ένα εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι

The world of Percussion Music Instruments – An educational audio game (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΚΙΑΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Φλώρος, Ανδρέας
 8. Φλώρος, Ανδρέας | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Ηχητικά παιχνίδια | ο κόσμος των κρουστών μουσικών οργάνων | ηχητικός σχεδιασμός | ακουστικές διεπαφές | Audio based games
 10. 1
 11. 2
 12. 28
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η εργασία αυτή περιγράφει όλα τα βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν ώστε να υλοποιηθεί το παιχνίδι “ο κόσμος των κρουστών μουσικών οργάνων – ένα εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι”. Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνώνται οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία του παιχνιδιού και ορίζονται οι στόχοι που επιδιώκει, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο εξηγείται το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο των ηχητικών παιχνιδιών, κάνοντας αναφορά στη σχέση του ήχου με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στις ακουστικές διεπαφές των ηχητικών παιχνιδιών, στην απόδοση του χώρου μέσω του ήχου και στον σχεδιασμό των ηχητικών παιχνιδιών. Ύστερα, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας καταλαμβάνει το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται με λεπτομέρεια όλες οι πτυχές που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, αποδίδεται το σενάριο του παιχνιδιού ενώ γίνεται και μια λεπτομερής ανάλυση στην διάρθρωση των πιστών και του περιεχομένου τους. Ακόμη, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίον υλοποιήθηκε ο ηχητικός σχεδιασμός σε κάθε πίστα ξεχωριστά και δίνεται μια συνολική περιγραφή όλων των ηχητικών αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος που αυτά προέκυψαν, δηλαδή μέσω ποιών τεχνικών επεξεργασίας ήχου. Στην συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε το παιχνίδι σε επίπεδο προγραμματισμού αφού προηγηθεί μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το λογισμικό “Gamesalad Creator” στο οποίο υλοποιήθηκε. Τέλος, λαμβάνονται χρήσιμα συμπεράσματα μέσω της αξιολόγησης του παιχνιδιού που έγινε σε δείγμα ανθρώπων οι οποίοι απάντησαν στο σχετικό ως προς το παιχνίδι ερωτηματολόγιο το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα. Από τα αποτελέσματα αυτά που δίνονται σε μορφή διαγραμμάτων, βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των αρχικών προσδοκιών του παιχνιδιού, αλλά και ως προς την εύρεση τρόπων για την περαιτέρω εξέλιξη του.
  • This paper describes all the steps that were followed to implement the game "the world of percussion musical instruments - an educational game Sonic". The first chapter explores the reasons that led to the creation of the game and what it expects, the second chapter explains the basic theoretical background of the audio game, referring to the relationship of sound with computer games, in auditory interfaces of audio plays, performance space through sound and the design of the sound plays. Then the bulk of this paper gets the third chapter in which are presented in detail all the aspects that have to do with the development of the game. In particular, the scenario of the game is been described but there is also made a detailed analysis of the structure of the faithful and their contents. Also, the paper describes how they have implemented the sound design in each track separately and a comprehensive description of all the audio files given used and how they emerged, namely through which sound processing techniques. Then the paper is shown by the way in which the game implemented programmatically after first a description of how it works "GameSalad generator" Software which materialized. Finally, useful conclusions can be taken by evaluating the game conducted on a sample of people who answered the relevant to the game questionnaire shown in Annex A. The results are given in chart form, out useful conclusions as to achieve initial expectations of the game, but also in finding ways to further developments.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.