Ανάλυση Ηχοτοπίου και Εφαρμογή στη Μουσική Σύνθεση

Soundscape Analysis and Application to Music Composition (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπεζεβέγκης, Βασίλειος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Δημούλας, Χαράλαμπος
 9. Ηχοτοπίο Soundscape | Ηχητικό Περιβάλλον Sonic Environment | Ανάλυση Ηχοτοπίου Soundscape Analysis | Μουσική Σύνθεση Music Composition
 10. 2
 11. 15
 12. 48
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, σχήματα.
 14. Ζαρούχας, Θ., Χατζηαντωνίου, Π., Τσιλφίδης, Α. (2013), Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Τόμος Β, Πολυμεσικές Εφαρμογές Ήχου, Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στις μέρες μας, το επιστημονικό και καλλιτεχνικό πεδίο της μουσικής σύνθεσης απαιτεί ολοένα και περισσότερο την αναζήτηση μουσικού υλικού σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Παράλληλα, η απομάκρυνση του ανθρώπου από την φύση και η αύξηση της ηχορύπανσης του αστικού περιβάλλοντος έχουν αναδείξει την ζωτική επίδραση του ηχοτοπίου στον άνθρωπο. Η παρούσα εργασία διερευνά τρόπους εφαρμογής των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου στη μουσική σύνθεση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί σαν εργαλείο ανάλυσης και σύνθεσης για μηχανικούς ήχου, μουσικολόγους, συνθέτες. Περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του ηχοτοπίου, καθώς και αξιολόγηση των ηχητικών αρχείων μουσικής ηχοτοπίου που δημιουργήθηκαν, βάσει των αποτελεσμάτων ανάλυσης. Μετά από παρουσίαση της έννοιας του ηχοτοπίου μέσα από το πρίσμα των χαρακτηριστικών του ήχου, του ηχητικού περιβάλλοντος και της μουσικής, επιχειρείται ανάλυση βάσης ηχογραφημένων δεδομένων ηχοτοπίου και εφαρμογή των εξαγόμενων αποτελεσμάτων στην μουσική σύνθεση, μέσω της δημιουργίας ηχητικών αρχείων. Η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιείται με ανάλυση χαρακτηριστικών παρατεταμένου και βραχέος χρόνου που έχει στόχο την εξαγωγή μουσικών παραμέτρων και η ποιοτική ανάλυση πραγματοποιείται με την βοήθεια ερωτηματολογίου που αφορά τις συνθέσεις χαρακτήρα περίληψης και μεταφοράς του ηχοτοπίου. Μέσω των αποτελεσμάτων της εργασίας θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της μεθοδολογίας που προτείνεται.
  • Nowadays, the scientific and artistic field of music composition increasingly requires the search for musical material in various scientific fields. At the same time, the increased noise pollution of the urban environment has highlighted the vital highlighted the vital impact of soundscape on humans. This paper explores ways of soundscape characteristics application to music composition. The proposed methodology has been developed as a tool of analysis and synthesis for sound engineers, musicologists, composers. It includes quantitative and qualitative soundscape analysis, as well as an evaluation of the created sound files based on the analysis results. After the presentation of soundscape through the prism of the characteristics of sound, sonic environment and music, an analysis of recorded sound data and the application of the exported results to music composition is attempted through the creation of sound files. The quantitative analysis is carried out by prolonged and short-term feature analysis, aimed at extracting musical parameters and the qualitative analysis is carried out by means of a questionnaire on the created soundscape compositions characterised of abstraction and transfer. Evaluation of the proposed methodology will take place through the results of the work.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές