Μελέτη των Ορίων της Κιθάρας μέσα από την Παραγωγή Πειραματικού Μουσικού Έργου

Study of the Limits of the Guitar through the Production of an Experimental Music Project (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βλάχος, Μάριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 342
 7. Καλιακάτσος-Παπακώστας, Μάξιμος
 8. κιθάρα | guitar | πειραματικές τεχνικές κιθάρας | experimental guitar techniques | όρια κιθάρας | guitar limits | ψηφιακή επεξεργασία ήχου | digital audio processing | μουσικό έργο | music project | χροιά | timbre
 9. 2
 10. 47
 11. 469
 12. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εξετάζει τη μελέτη των ορίων της κιθάρας μέσα από την παραγωγή ενός πρωτότυπου και πειραματικού μουσικού έργου. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε μια γνήσια μουσική ορχηστρική σύνθεση που εμπεριέχει στοιχεία από διαφορετικά ακούσματα και είδη μουσικής σε ένα ενιαίο έργο. Για την υλοποίησή του όμως, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ήχοι κιθάρας και των πιο συνηθισμένων παραλλαγών της (ακουστικής, ηλεκτρικής, κλασικής, δωδεκάχορδης, άταστης). Για την παραγωγή του μουσικού έργου χρησιμοποιήθηκαν επτά κιθάρες. Όλες οι σχετικές διαδικασίες (σύνθεση, ενορχήστρωση, ηχογράφηση, επεξεργασία, μίξη, μάστερινγκ) έγιναν με χαμηλού κόστους μουσικό εξοπλισμό και λογισμικά, σε οικιακό χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μουσικό έργο σε ψηφιακή μορφή. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης χροιάς άλλων οργάνων (εγχόρδων, κρουστών, πνευστών) με τη χρήση μόνο ενός τύπου οργάνου - της κιθάρας - και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ήχων που μπορούν να παραχθούν από αυτήν τόσο κατά τη μουσική εκτέλεση, όσο και κατά τη μετέπειτα ψηφιακή επεξεργασία της αρχικής ηχογράφησης. Αναζητήθηκαν επιπλέον καινοτόμες τεχνικές, αλλά πάντα στα πλαίσια ενός αποδεκτού καλλιτεχνικού αποτελέσματος, τηρώντας μουσικούς κανόνες. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έργο - σύμφωνα με και με τις γνώμες ακροατών - που δόθηκε η εντύπωση ότι όντως συμμετείχαν και άλλα όργανα. Η προσπάθεια μίμησης χροιάς άλλων οργάνων, με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν εδώ, ήταν εφικτή σε σημαντικό βαθμό σε έγχορδα (μπουζούκι, ηλεκτρικό μπάσο), σε ηλεκτρονικούς ήχους πλήκτρων και στα ηλεκτρονικά τύμπανα. Σε μικρότερο βαθμό, η χροιά επιτεύχθηκε στα ακουστικά τύμπανα, στα έγχορδα με δοξάρι και σε ακόμα μικρότερο στις φωνές και στα πνευστά. Ως καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το μουσικό κομμάτι ήταν αρεστό από την μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών, αλλά ίσως αυτό είναι και μια προσωπική και υποκειμενική υπόθεση του κάθε ακροατή/-ριας, που θα πρέπει να ακούσει το έργο για να εξάγει τα δικά του/της συμπεράσματα.
  • This Master's Thesis investigates the study of the limits of the guitar through the production of a prototype and experimental musical project. More specifically, a genuine musical orchestral composition was created that incorporates elements of different sounds and types of music in a single music work. However, only guitar sounds and the most common guitar variants (acoustic, electric, classical, twelve-strings, fretless) were used to implement this musical project. Seven guitars were used to produce this musical work. All relevant processes (composition, orchestration, recording, editing, mixing, mastering) were made with low-cost musical equipment and software, in a home studio. The result was a musical work in a digital format file. The aim was to explore the possibility of creating the timbre of other instruments (string, percussion, wind instruments) using only one type of instrument - the guitar - and to make the best possible use of the sounds that can be produced by the guitar, both during the musical performance and during the subsequent digital processing of the original recording. More innovative techniques were sought, but always in the context of an acceptable artistic result, observing musical rules. The result was a project - according to and with listeners' opinions - which gave them the impression that other musical instruments were also played. The attempt to mimic the timbre of other instruments, with the methods used here, was possible to a significant extent in stringed instruments (bouzouki, electric bass), electronic keyboards sounds and electronic drums. To a lesser degree, the timbre was achieved in the acoustic drums, in the strings with bow, and even less in the voices and wind instruments. As an artistic result, the music track was liked by a large majority of listeners, but perhaps this is also a personal and subjective affair of every listener who should listen to the musical work to draw his or her own conclusions.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές