Ακουστικός σχεδιασμός κλειστού χώρου για χρήση studio ηχογραφήσεων

ACOUSTIC DESIGN FOR RECORDING STUDIO (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. μελέτη ηχομόνωση | ακουστικά χαρακτηριστικά
 10. 3
 11. 9
 12. 2
 13. 79 ΕΙΚΟΝΕΣ 17 ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την μελέτη ακουστικού σχεδιασμού ενός ισόγειου κλειστού χώρου που προορίζεται για studio ηχογραφήσεων. Η μελέτη αφορά την ηχομόνωση αλλά και την ακουστική συμπεριφορά του χώρου. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση κατάλληλης πρότασης σχεδίασης ακουστικής του χώρου, με βάση τα κριτήρια απόδοσης ήχου που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη χρήση, αλλά και η πρόταση βελτίωσης της ηχομόνωσης όπου προκύπτει ανάγκη. Στην αρχή της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την διάδοση του ήχου, την ηχομόνωση και τα ακουστικά χαρακτηριστικά ενός κλειστού χώρου. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση του χώρου, του τρόπου κατασκευής και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ηχομείωσης των επιφανειών του χώρου όπως και των ακουστικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια λογισμικών όπως το Insul και το Catt Acoustic. Τέλος θα παρουσιασθεί η πρόταση βελτίωσης του χώρου τόσο για την ηχομόνωση όσο και για την βελτίωση της ακουστικής του. Οι αρχικοί υπολογισμοί και η πρόταση βελτίωσης θα παρουσιασθούν με ανάλογα γραφήματα και πίνακες ώστε να συγκριθούν και να βγουν τα τελικά συμπεράσματα.
  • This paper deals with the study of the acoustic design of a ground-floor enclosed space intended to be used as a recording studio. The study concerns the sound insulation and the acoustic behavior of the space. At the beginning of the dissertation is presented the theoretical background concerning sound propagation, sound insulation and acoustic characteristics of the space are presented. Next is the presentation of the space, the way of construction and the methodology used for calculating the sounding of the surfaces of the space as well as the acoustic characteristics using software such as Insul and Catt Acoustic. Finally, suggestions on sound insulation and improvement of its acoustics will be presented.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές