Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρου Εκδηλώσεων Μουσικού Σχολείου Πατρών

 1. MSc thesis
 2. Γούτος, Αθάνασιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. Ζαρούχας, Θωμάς
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Ζαρούχας, Θωμάς
 9. ακουστικός σχεδιασμός χώρων, ακουστική άνεση, προσομοίωση ακουστικής χώρων
 10. 4
 11. 13
 12. 4
 13. Πίνακες, Εικόνες, Διαγράμματα,
 14. Ζαρούχας, Θ., Χατζηαντωνίου, Π., Τσιλφίδης, Α. (2013). Πολυμεσικές Εφαρμογές Ήχου. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Στην παρούσα εργασία πραγματώνεται ο ακουστικός σχεδιασμός του χώρου εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Πατρών που αποτελεί έναν καθημερινό χώρο εκπλήρωσης μουσικών εκδηλώσεων και διαλέξεων και ως εκ τούτου πρέπει να πληροί ακουστικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το ακουστικό αίσθημα που δημιουργείται από τις μουσικές εκδηλώσεις να είναι ευχάριστο. Έχοντας παρακολουθήσει πλήθος ομιλιών όσο και Μουσικών εκδηλώσεων στο χώρο αυτό, αντιληφθήκαμε την ακουστική ανεπάρκεια του χώρου. Για αυτό το λόγο νοιώσαμε την ανάγκη να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε μια όσο το δυνατόν ορθότερη λύση για την ηχητική και ακουστική πληρότητα του χώρου. Για τον παραπάνω σκοπό πραγματοποιήθηκαν ακουστικές μετρήσεις αξιολόγησης της ακουστικής ποιότητας του χώρου εκδηλώσεων όπως του χρόνου αντήχησης, του θορύβου βάθους, της στάθμης της ηχητικής πίεσης και άλλων ακουστικών παραμέτρων μέσα από την ανάλυση της κρουστικής απόκρισης σε διάφορες θέσεις στον χώρο. Κατ’ επέκταση επεξεργαστήκαμε τις μετρήσεις αυτές των ακουστικών παραμέτρων και κριτηρίων, εξήγαμε συμπεράσματα για τα ακουστικά λάθη του χώρου και ορίσαμε τον σχεδιασμό για την υλοποίηση της ακουστικής βελτίωσης. Τέλος με την ακουστική μοντελοποίηση του χώρου εκδηλώσεων μέσω του προγράμματος προσομοίωσης CATT-Acoustic, παρήχθησαν οι προτάσεις της ακουστικής βελτίωσης.
  • In this work, the auditorial design of the Patras Music School's event venue, which is an everyday venue for performing musical events and lectures, must be fulfilled and hence must meet the necessary conditions for the acoustic feeling created by the musical events to be enjoyable. Having attended a number of speeches as well as musical events in this area, we perceived the acoustic insufficiency of the space. That is why we felt the need to study, design and propose as good a solution as possible for the sound and acoustic completeness of the space. For the above purpose acoustic measurements were performed evaluating the acoustic quality of the event area as the reverberation time, the background noise, the level of sound pressure and other parameters of acoustic through the analysis of the impulse response at various locations in space. By extension we have processed these measurements of acoustic parameters and criteria, we have drawn conclusions about the acoustic errors of the space and we have set the design for the implementation of the acoustic improvement. Finally, with acoustic modeling of the event space through the CATT-Acoustic simulation program, the proposals of acoustic improvement were produced.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.