Ακουστική Βελτίωση Πανεπιστημιακών Χώρων Διδασκαλίας

Acoustic Improvement of University Classrooms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κώτσου, Γεώργιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 222
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Ακουστική προσομοίωση | Acoustic simulation | Ακουστικός σχεδιασμός | Acoustic design | Χρόνος αντήχησης | Reverberation time | DIN 18041
 9. 1
 10. 14
 11. 58
 12. Πλήρες κείμενο διπλωματικής εργασίας με πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες και παράρτημα
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση της ακουστικής τριών αιθουσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μελετώνται το Αμφιθέατρο 4, η Αίθουσα Διδασκαλίας 212 και το Εργαστήριο Η/Y του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Η βελτίωση της ακουστικής στοχεύει στην μείωση του υψηλού χρόνου αντήχησης, έτσι ώστε αυτός να συμφωνεί με τις οδηγίες του προτύπου DIN 18041 και γίνεται με τη προσθήκη ηχοαπορροφητικών επιφανειών στις ήδη κατασκευασμένες αίθουσες. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση που έχουν οι επεμβάσεις αυτές στις ακουστικές παραμέτρους της ευκρίνειας, της διακριτότητας και του δείκτη μετάδοσης ομιλίας. Η ανάγκη μείωσης του χρόνου αντήχησης διαπιστώθηκε μέσω επί τόπου μετρήσεων της κρουστικής απόκρισης στις τρείς αίθουσες. Αρχικά υπολογίστηκε μέσω προσομοιώσεων o χρόνος αντήχησης των άδειων αιθουσών πριν τις επεμβάσεις και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά των μετρήσεων, με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μοντέλων των αιθουσών. Για τους απαραίτητους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά ακουστικών προσομοιώσεων CATT-Acoustic και Οlive Tree Lab, ενώ για το Εργαστήριο Η/Y επιχειρήθηκε και η δημιουργία ακριβούς μοντέλου με το λογισμικό Wayverb, το οποίο βασίζεται εν μέρει στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου. Μετά την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μοντέλων υπολογίστηκε ο χρόνος αντήχησης λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία ακροατηρίου και στη συνέχεια υπολογίστηκε η αναγκαία επιφάνεια των διάφορων ηχοαπορροφητικών υλικών έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντήχησης σε επιθυμητά επίπεδα και εκτιμήθηκε το κόστος των επεμβάσεων. Η ακουστική μελέτη κάθε αίθουσας ολοκληρώνεται με τη σύγκριση της ποιότητας της ακουστικής πριν και μετά τις επεμβάσεις και με καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Συμπληρωματικά ως προς την βελτίωση του χρόνου αντήχησης , αξιολογήθηκε μέσω μέτρησης η ηχομονωτική ικανότητα συγκεκριμένων χωρισμάτων του Αμφιθεάτρου 4 και της Αίθουσας Διδασκαλίας 212 και προτάθηκαν λύσεις βελτίωσης του δείκτη ηχομείωσης των χωρισμάτων αυτών.
  • Topic of this Master Thesis is the acoustic improvement of three classrooms of the Aristotle University of Thessaloniki. The acoustics of the following classrooms have been investigated: Auditorium 4, Classroom 212 and Computer Laboratory. These classrooms are used by the students and teaching personnel of the Department of Journalism and Mass Media Communication of the Faculty of Political and Economical Sciences. The acoustic improvement is in accordance with the recommended reverberation time of the DIN 18041 standard and is realized with the addition of sound-absorbing elements on the surfaces of the already build classrooms. Furthermore, the effect of the acoustic treatment on the clarity, definition and speech transmission index was investigated. The need for a smaller reverberation time was confirmed via measurements in the classrooms. Firstly, the reverberation time of the empty classrooms before the treatment was calculated via simulations and the results were compared to those of the measurements in order to validate the accuracy of the digital models. CATT-Acoustic and Olive Tree Lab were used for the simulations. The software Wayverb, which is partially based on the modelling technique of the Finite Differences in Time Domain was also used for an additional simulation of the Computer Laboratory. After the validation of the models, the reverberation time was calculated taking into account the presence of students in the classrooms and afterwards the necessary area of the various sound absorbing elements was determined, so that the reverberation time is in accordance with the DIN 18041 standard. A comparison of the acoustic quality of the classrooms before and after the treatment was performed and the effects of the acoustic treatment were presented. In addition to the reduction of the reverberation time, the quality of the sound insulation of certain building elements of the first two classrooms was evaluated via measurements and solutions for a more efficient sound insulation were proposed.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.