Η διαφοροποίηση του ηχοχρώματος της κλασικής κιθάρας.

The differentiation of timbre of classical guitar (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ακριτίδης, Αχιλλεύς
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Ζαχαράκης, Αστέριος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος
 9. κιθάρα, ηχόχρωμα, αντίληψη, εξαγωγή μουσικών χαρακτηριστικών
 10. 2
 11. 1
 12. 40
 13. Πίνακες, Εικόνες, Σχεδιαγράμματα
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ηχοχρώματος της κιθάρας, με την αντικειμενική μέτρηση των χαρακτηριστικών που μπορούν να εξαχθούν με την χρήση κατάλληλων λογισμικών, και η υποκειμενική αξιολόγηση του, από ακροατές που συμμετέχουν σε ακουστικό πείραμα. Για τις ανάγκες της μελέτης κατασκευάστηκαν δύο κιθάρες με καπάκια από διαφορετικά είδη ξύλων, το κέδρο και το έλατο. Η μελέτη εστιάζει στην διαφοροποίηση του ηχοχρώματος της κιθάρας, και στο κατά πόσο επηρεάζεται αυτό από το υλικό κατασκευής του καπακιού, καθώς όλα τα υπόλοιπα μέρη είναι κατασκευαστικά ίδια. Η εργασία ξεκίνησε με την ηχογράφηση ηχητικών δειγμάτων, τα οποία αναλύθηκαν με λογισμικό εξαγωγής ηχητικών χαρακτηριστικών και τα οποία αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες του ακουστικού πειράματος ως προς το ηχόχρωμα τους. Τα αποτελέσματα του ακουστικού πειράματος δεν έδειξαν εμφανή διαφορά του ηχοχρώματος μεταξύ των δύο οργάνων, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την ανθρώπινη ακοή. Από την ανάλυση με την χρήση λογισμικού, εξήχθησαν δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του ήχου με εμφανείς διαφορές, οι οποίες μπορούν να σχετιστούν με την διαφορά στο ηχόχρωμα των δύο οργάνων.
  • The subject of this research is the study of the timbre of the guitar, with the objective measurement of the characteristics that can be extracted using the appropriate software, and the subjective evaluation of it from the participants of an acoustic experiment. For the needs of this research, two guitars where made with tops of different types of wood, cedar and spruce. The research focuses on the variation of the timbre of the guitar, and how much it is influenced by the material of its top, since all the other parts of the guitar were structurally identical. The research began with the recording of sound samples, which were analyzed with sound information retrieval software and then they where were evaluated for their timbre by the participants of the acoustic experiment. The results of the acoustic experiment didn’t show a distinct difference between the human perception of timbre of the two instruments. From the software analysis, the data that was accumulated with obvious differences, which can correlate with the difference in the timbre of the two instruments.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.