Μελέτη εντοπισμού της επιρροής μεταξύ συνθετών, με βάση την εξαγωγή και ανάλυση - επεξεργασία χαρακτηριστικών από συνθέσεις τους

Study of influence detection between composers, based on extraction and analysis - processing of features from their compositions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θεοδοσίου, Αικατερίνη
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. Καλιακάτσος - Παπακώστας, Μάξιμος
 8. Ζαχαράκης, Αστέριος
 9. εξαγωγή χαρακτηριστικών | διαγράμματα διασποράς | σύγκριση | αποτελέσματα | επιρροή
 10. 2
 11. 6
 12. 5
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η σύγκριση των μουσικών κομματιών με σκοπό την απόρροια αποτελεσμάτων τα οποία αποδεικνύουν αν υπάρχει ή όχι επιρροή μεταξύ των συνθετών οι οποίοι τα δημιούργησαν και σε τι ποσοστό - αν υπάρχει - γίνεται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βασίζονται πάνω στο τονικό ύψος των φθόγγων (pitch), τη μελωδία (melodic intervals), την αρμονία (chords and verticals intervals), το ρυθμό, την ενορχήστρωση, το μουσικό κείμενο (διάρκειες φθόγγων, πλήθος φθόγγων, παράλληλες πέμπτες ή οκτάβες κλπ), τη δυναμική (ένταση). Στην παρούσα μελέτη το ενδιαφέρον της ανάλυσης θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ομάδες χαρακτηριστικών: ομάδα χαρακτηριστικών pitch (τονικό ύψος) και ομάδα χαρακτηριστικών μελωδίας. Τα μουσικά κομμάτια που προορίζονται για σύγκριση και στα οποία γίνεται η εξαγωγή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους, έχουν επιλεγεί και συγκρίνονται αρχικά σε ζευγάρια και στη συνέχεια συγκρίνονται συνολικά ως προς κάθε χαρακτηριστικό. Κάποια από τα μουσικά κομμάτια συνδέονται μεταξύ τους με χαρακτηριστικά στοιχεία μελωδίας, ή ρυθμού, σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα και ένα μέτριο εξασκημένο μουσικά αυτί να μπορεί να διακρίνει τις ομοιότητες αυτές μεταξύ τους. Παρόλο που η επιλογή τους σε ζευγάρια θα φαινόταν με μια πρώτη ματιά "ακραία" λόγω της διαφορετικής χρονικής εποχής που γράφτηκαν ή και του διαφορετικού μουσικού είδους που ανήκουν, εν τούτοις η σύγκριση και ανάλυση των χαρακτηριστικών τους που εξάγονται δίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την επιρροή ή μη επιρροή των προγενέστερων συνθετών στους μεταγενέστερους συνθέτες ή εκτελεστές. Η μορφή των κομματιών είναι σε midi μορφή και η εφαρμογή (http://harmonicblender.mus.auth.gr:8111) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών είναι μια πιλοτική πρωτότυπη εφαρμογή που υλοποιεί μεθοδολογίες, όπως η εφαρμογές Jsymbolic, Fantastic, κλπ. Με την εξαγωγή των χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν για τη σύγκριση των κομματιών, γίνονται σχετικά διαγράμματα διασποράς, τόσο των μεταξύ ζευγαριών κομματιών, όσο και μεταξύ των κομματιών διαφόρων ζευγαριών. Στη συνέχεια τα διαγράμματα αναλύονται και περιγράφονται, με σκοπό την απόρροια αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν την επιρροή ή τη μη επιρροή των μεταγενέστερων από τους προγενέστερους συνθέτες.
  • The comparison of the musical pieces with the purpose of producing results that prove whether there is influence or not between the composers who created them and what percentage - if any - is based on specific characteristics based on the tonality of the pitch, melodic intervals, chords and verticals intervals, rhythm, orchestration, musical text (pitch durations, number of tones, parallel fifths or octaves, etc.), dynamic (intensity). In the present study, the interest of the analysis will focus on specific feature sets: pitch and melodic feature set. The musical pieces for comparison and for the extraction of specific features are selected and compared first in pairs and then compared in total to each feature. Some of the musical pieces are connected to each other with features of melody or rhythm, in some cases even a moderate musical ear can distinguish these similarities between them. Although their choice of couples would appear at first glance "extreme" due to the different time of writing or the different musical genre they belong to, the comparison and analysis of their exported features give interesting information about the existing influence or not, of the earlier composers on subsequent composers or performers. The format of the tracks is in midi format and the application (http://harmonicblender.mus.auth.gr:8111) used to extract features, is a pilot prototype that implements methodologies such as Jsymbolic, Fantastic, etc. By extracting the features that interest us in comparing the tracks, relative scatter diagrams are made, both between pairs of tracks and between pieces of different pairs. The charts are then analyzed and described for the purpose of producing results that demonstrate the influence or non-influence of subsequent composers.
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές