Επίδραση της απώλειας ακοής (Hearing Loss) στην εκπαίδευση ενηλίκων: έκταση του προβλήματος και λύσεις αντιμετώπισης.

 1. MSc thesis
 2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 8. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 9. ακοή, παράγοντες απώλειας ακοής, μέτρηση ακουστικής απώλειας, ενήλικες μαθητές, ακοόγραμμα, διδασκαλία σε άτομα με μειωμένη ακουστική ικανότητα.
 10. 4
 11. 13
 12. 7
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της εργασίας ήταν η διεξαγωγή μιας αξιόπιστης μέτρησης χωρίς κόστος. Διερευνήθηκαν τα εργαλεία που προσφέρει το διαδίκτυο και έγινε επιλογή των κατάλληλων για την έρευνα. Έγινε καλιμπράρισμα και έλεγχος της αξιοπιστίας με διάφορους τρόπους. Στη έρευνα οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις με προσωπική συνέντευξη και μετρήθηκε η ακουστική τους απώλεια με τρία επιλεγμένα εργαλεία (Hear-it.org, hearingtest.online και sonici.com). Σκοπός της διαδικασίας ήταν η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την ακουστική ικανότητα των μαθητών και η συσχέτιση τους με παράγοντες που συντελούν στην απώλεια της. Σκοπός επίσης, ήταν να εντοπιστεί η κατάλληλη ομάδα ατόμων (ομάδα στόχος) στην οποία θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης της αλλαγής θέσης και της διδασκαλίας με ασύρματη μετάδοση σήματος μέσω εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων και αναλογικής μετάδοσης σήματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο διερευνώνται παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την ακουστική άνεση των μαθητών και έχουν σχέση με την κατασκευή των αιθουσών και τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, καθώς και κάποιες εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Android που μετρούν τη ακουστική απώλεια και βελτιώνουν την ακουστική άνεση.
  • The purpose of the work was to carry out a reliable measurement at no cost. The tools offered by the internet were researched and the appropriate ones were selected (Hear-it.org, hearingtest.online και sonici.com). Calibration and control of reliability was carried out in various ways. In the survey, the students responded to personal interview questions and their hearing loss was measured using three selected tools. Apart from assessing students’ hearing ability and identifying the factors that contribute to their hearing loss, the purposes of this study was to identify the appropriate group of individuals (target group) were proposed solutions such as change of position and teaching with wireless signal transmission through smart phone applications and analog signal transmission, were applied. The last chapter explores factors that can improve students' acoustic comfort and are related to the construction of the halls and the way of teaching. The same chapter introduces some Android applications that measure hearing loss and applications that are improving hearing aid.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.