Η αποτελεσματικότητα του e-learning σε προγράμματα εκπαίδευσης ιδιωτικών εταιρειών

E-learning’s effectiveness in the training programs on the private sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. e-learning | e-learning | ιδιωτικές επιχειρήσεις | private enterprises | εκπαίδευση ενηλίκων | adult education | εξ αποστάσεως | distance learning
 10. 2
 11. 14
 12. 42
 13. Περιέχει ένα πίνακα
 14. Δεν έχω χρησιμοποιήσει έντυπο υλικό του ΕΑΠ
  • Περίληψη Ο στόχος της εργασίας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων με e-learning σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η έρευνα ήταν ποιοτική και το δείγμα της έρευνας αποτελείται από υπεύθυνους για το e learning οι οποίοι εργάζονται για την ΚΟΡΕΛΚΟ, σε Μεγάλη Ελληνική. Τράπεζα., στην INTERPARTNER, την Μεγάλη Ιδιωτική Τράπεζα και τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το e-learning θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα λόγω του ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιζητούν λύσεις που θα είναι αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε το γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της μοντέλο e-learning αν και υπάρχει το κοινό στοιχείο ότι όλες οι επιχειρήσεις τείνουν να βασίζονται στο blended learning. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφηκε το ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπεριέχουν e-learning. Bέβαια, η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια και θα χρειαστεί στο μέλλον να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές και λύσεις, όπως για παράδειγμα με την χρήση των social media. Η έρευνα έδειξε ότι το e-learning είναι μια πραγματικότητα για τις ιδιωτικές εταιρίες. Μάλιστα στο δείγμα υπήρξαν εταιρείες που η εκπαίδευση του προσωπικού τους γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω του e-learning. Αυτό δείχνει και το ότι το e-learning έχει μπει με δυναμικό χώρο στον χώρο των Ελληνικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια κοινή πρακτική για το e-learning μεταξύ των επιχειρήσεων. Υπάρχει η τάση για το blended learning, αλλά η κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της τρόπο οργάνωσης των προγραμμάτων όπως και του επιμερισμού μεταξύ των φυσικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα σεμινάρια ή η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα και των online δραστηριοτήτων. Επίσης, υπάρχουν διαφορές και ως προς το ποιος το διοργανώνει και πως (εσωτερικά ή μέσω εξωτερικού συνεργάτη). Σε κάθε περίπτωση όμως το e-learning θεωρείται ως αποτελεσματικό και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την διάδοση του και την περαιτέρω χρήση του από τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το e-learning έχει σίγουρα έχει μέλλον στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό και προτείνεται να υπάρξουν μελλοντικές έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Abstract The aim of the work was to examine the effectiveness of e-learning programs in private enterprises. The research was qualitative and the sample of the survey was made up of e-learning practitioners working for KORELKO, in Grand Hellenic Bank, INTERPARTNER, Grand Private Bank and Doukas. It should be noted that e-learning is considered to be particularly important today because private companies are looking for solutions that are efficient and cost-effective. Research has shown that each business has its own e-learning model, although there is a common element that all businesses tend to rely on blended learning. Indeed, in some cases it was recorded that all training programs involve e-learning. Of course, business start-ups are still in the early stages and new applications and solutions will need to be developed in the future, such as using social media. Research has shown that e-learning is a reality for private companies. Indeed, in the sample there were companies that train their staff entirely through e-learning. This shows that e-learning has entered a dynamic space in the Greek business sector. It should be noted that there is no common e-learning practice among businesses. There is a tendency for blended learning, but each business has its own way of organizing programs as well as sharing between physical activities such as seminars or taking part in graduate programs and online activities. There are also differences as to who organizes and how (internally or externally). In any case, e-learning is considered to be effective and this is of particular importance for its dissemination and re-use by Greek businesses. It should be noted that e-learning has definitely a future in Greece. For this reason, it is proposed that future research be undertaken in this direction.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.