Τοποθέτηση της μετασχηματίζουσας μάθησης στον χάρτη σημαντικών θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων

Integrating transformative learning into the map of major theories in adult education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωνσταντινίδου, Ελπίδα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
 8. Μέγα, Γεωργία
 9. εκπαίδευση ενηλίκων | μετασχηματίζουσα μάθηση
 10. 16
 11. 3
 12. περιέχει πίνακες και σχεδιαγράμματα
 13. Κόκκος, Α., (2005). Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων: Εκπαιδευτικές μέθοδοι. Πάτρα: ΕΑΠ..
  • Η συμβολή του Mezirow στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι αναμφισβήτητα σημαντική, κάνοντας όμως κανείς μία ιστορική ανασκόπηση σε διακεκριμένους εκπαιδευτές ενηλίκων θα διαπιστώσει πως κάθε ένας από αυτούς έχει προσφέρει το λιθαράκι του στην ίδρυση και θεμελίωσή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που τους συνδέουν ή τους κάνουν ξεχωριστούς σε αυτή την επιστήμη. Ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι «Θεωρία και πράξη της μετασχηματίζουσας μάθησης» με στόχο να παρουσιαστούν βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από το πρίσμα διαφορετικών βιβλιογραφικών προσεγγίσεων. Η βιβλιογραφική διπλωματική έρευνα στη θεωρία και πράξη της μετασχηματίζουσας θεωρίας έχει ενδιαφέρον γιατί καταρχάς θα γίνει τόσο αποσαφήνιση θεωριών που προκύπτουν από έργα σπουδαίων εκπαιδευτών ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα των Knowles, Rogers, Freire, Dewey, Kolb, Jarvis και Mezirow όσο και εννοιών που προκύπτουν από αυτές. Παράλληλα από την βιβλιογραφική τους ανασκόπηση θα δοθεί η δυνατότητα να αποσαφηνιστούν σημεία σύγκλισης ή απόκλισης τους με εστίαση στα πεδία βασικές αρχές και οπτική, στόχοι, η θέση του εκπαιδευόμενου, η θέση του εκπαιδευτή, εκπαιδευτικές πρακτικές. Μελετώντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων Knowles, Rogers, Freire, Dewey, Kolb, Jarvis και Mezirow θα προκύψει τι αποδέχτηκε, τι απέρριψε αλλά και τι παραπάνω πρόσθεσε ο Mezirow στην δικιά του θεωρία και την κάνει τόσο ξεχωριστή ώστε η επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων να τον έχει διακρίνει για το έργο του. Μέσα από όλη αυτή την διαδικασία της αποσαφήνισης, σύγκλισης ή όχι και τελικών συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την όλη διπλωματική εργασία, να προκύψει μία βελτιωμένη και επίκαιρη προσέγγιση δημιουργώντας μία προσβάσιμη πύλη γνώσεων για κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων, που να μπορεί μελετώντας την να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να βελτιώσει το εκπαιδευτικό του έργου.
  • The intention of this diploma thesis is to present basic theories of adult education and the theory of transformative learning through different bibliographic approaches. Integrating the transformative learning into the map of major theories in adult education. This will arise the necessity, originality and innovation of transformative learning in relation to basic theories of adult education that led Mezirow to compose it. It is a bibliographic work which research scientific books, articles and adult education journals. Initially will be presented a historical overview of adult education, theories of major adult educators and correlate with transformative learning. It is focused on transformative learning its necessity and its implementatio in practice.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές