Η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην εκπαίδευση ενηλίκων ως παράγοντας βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος

The feedback of adult educators in adult education as a factor in improving the educational system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μητσός, Ιωάννης
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-12]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Βαϊκούση-Δανάη, Μερόπη
 8. Βαϊκούση-Δανάη, Μερόπη | Ιωσήφ, Φραγκούλης
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Αdult Εducation | Σχόλια για Γραπτές Εργασίες | Feedback for written assignments | Aυτορρύθμιση της μάθησης | Self-regulation of learning
 10. 2
 11. 19
 12. 72
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 14. Κόκκος, Α. (2005). Εκπαιδευτικές μέθοδοι. Πάτρα: Ε.Α.Π.
  • Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η σημαντικότητα της ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών σε περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ευρήματα της έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανατροφοδότησης γραπτών εργασιών είναι η έλλειψη επικοινωνίας και διαλόγου ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η ανατροφοδότηση στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα αποτελεί περισσότερο μια τυπική διαδικασία χωρίς κάποια σημαντική αναπτυξιακή και διαμορφωτική συνιστώσα και επομένως χωρίς να ενισχύει τις δυνατότητες αυτορρύθμισης της μάθησης του ενήλικου εκπαιδευόμενου.
  • In this paper, the importance of feedback on written work in an adult education environment was investigated. The study's findings suggest that the biggest problem with writing feedback is the lack of communication and dialogue between the two parties involved, teachers and learners. Specifically, it was found that feedback in the context of adult education in Greece is more of a formal process without some important developmental and formative component and therefore without enhancing the self-regulation of adult learning.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.