«Ομάδα προετοιμασίας υποψηφίων αναδόχων των Παιδικών Χωριών SOS. Η συμβολή της στην προετοιμασία και στην ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων. Εμπειρίες συμμετεχόντων σε ομάδα των Παιδικών Χωριών SOS»

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 320
 7. ΠΑΥΛΗ- ΚΟΡΡΕ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΠΑΥΛΗ- ΚΟΡΡΕ, ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΟΚΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΑ
 9. αναδοχή- ομάδες εκπαίδευσης- Συστημική προσέγγιση
 10. 5
 11. 74
 12. 39
 13. Περιέχει: 4 πίνακες, 2 εικόνες.
 14. Κόκκος, Α. (1999). Οι εκπαιδευτικές τεχνικές.Στο: Βαϊκούση, Δ. & συν Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εκπαιδευτικές μέθοδοι -Ομάδα εκπαιδευομένων . Τόμος Δ ́. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Κύριος στόχος αυτής της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας μιας ομάδας εκπαίδευσης υποψήφιων αναδόχων γονέων των Παιδικών Χωριών SOS.Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει τις απόψεις των υποψηφίων αναδόχων σε ότι αφορά την ομάδα εκπαίδευσης στην οποία συμμετείχαν ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη μεθοδολογία της ομάδας καθώς επίσης και πόσο η συμμετοχή τους σε αυτές τις ομάδες επηρέασε στη συνέχεια θετικά ή αρνητικά την μετέπειτα πορεία της αναδοχής. Με άλλα λόγια αναζητά την ποιότητα της εμπειρίας από τη συμμετοχή τους στις ομάδες εκπαίδευσης υποψηφίων αναδόχων.Για τη μελέτη του θέματος επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα στη οποία έλαβαν μέρος τέσσερα (4) ζευγάρια γονέων οι οποίοι έχουν γίνει ανάδοχοι γονείς μέσω του Φορέα Αναδοχής των Παιδικών Χωριών SOSκαι κατά το παρελθόν έχουν συμμετάσχει σε ομάδα εκπαίδευσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων. Για λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της τριγωνοποίησης και έτσι έλαβαν μέρος στην έρευνα και οι δύο συντονιστές / εκπαιδευτές των ομάδων προετοιμασίας οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι και με την μεταπαρακολούθηση των ατόμων αυτών σε ότι αφορά την πορεία της αναδοχής.Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη.Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε στην κατανόηση του θεσμού της αναδοχής, στη θεωρία του δεσμού που αναφέρεται στη δημιουργία και στη διακοπή των συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στο παιδί και στα πρόσωπα που το φροντίζουν και στη Συστημική θεωρία σύμφωνα με την οποία δομήθηκε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των ομάδων και της μεταπαρακολούθησης των αναδόχων.Τα αποτελέσματα της έρευνας σε ότι αφορά την ομάδα εκπαίδευσης αναδόχων έδειξαν ότι υπήρξε εξοικείωση των υποψηφίων με το θεσμό και τα θέματα της αναδοχής. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στην ανάπτυξη γονεϊκών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του «ομαδικού», διαμορφώνοντας συναισθηματικές και συγκινησιακές σχέσεις μεταξύ των μελών αλλά και αίσθημα ασφάλειας που βιώνεται από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, επισήμαναν ότι η προετοιμασία την οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια της ομάδας, τους βοήθησε για τις επερχόμενες δυσκολίες.Επιπλέον τόνισαν το ρόλο που έπαιξε γι’ αυτούς η μεταπαρακολούθηση ως προς τη συναισθηματική ασφάλεια την οποία ένιωσαν, αλλά και ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα της φιλοξενίας ενός παιδιού.Τέλος, οι ανάδοχοι εστίασαν στην ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στην οικογένεια μετά τον ερχομό του παιδιού καθώς και της ποιότητας των σχέσεων μέσα σε αυτή.
  • The aim of this study is to investigate the importance of having an educational group for foster care candidates. Furthermore it also aims to investigate the way the education is carried out and how effective it is for the participants. The group was made up by foster care candidates that had applied to the S.O.S. children’s villages. The study will present the opinions of the participants of the group regarding the content of the education as well as the methodology. It will also present, according to the participants experience and opinion, how theeducation that they received as participants of this group, influenced the process and outcome of the fostering of the child that they were called to care for. The study is therefore aiming to investigate the quality of the experience the participants of the foster care parents educational group had.A qualitative method was used for the study. The participants were 4 couples that are foster care parents through the sos children’s villages institution and had participated in the foster care parents educational group. The method of triangulation was used in order to have valid results. Thus both of the educators/ coordinators of the educational group took part in the study since they are the ones that are doing the follow up of the foster care. The semi structured interview was used when interviewing the participants.The literature review was based to the understanding of the foster care institution, to the attachment theory which focuses on how the creation and the break of the relationship between a caregiver and a child affects the child and to the systemic theory on which the education as well as the follow up was based.The results of the study show that, through the group education, there was better understanding with the foster care institution and what it means. The participants focused on the belief that the education made them better (more skillful) parents as well as more capable of creating relationships. It was really helpful that the education was carried out in a group because they had the chance to create relationships and exchange emotions between them. The group, according to the participants, creates a sense of security. The results also show that they felt and were more prepared for the difficulties that they were about to experience in the fostering of a child, especially early on in the process. The results finally show the importance 14that the follow up and the continuity of the education has, after the child has been placed to the family, since it helps maintain the stability and a high quality between the relationships in the family.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές