Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος e-learning: εκμάθηση χρήσης και διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς στο Πληροφοριακό σύστημα SAP, για τους ειδικευόμενους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Design, development, implementation and evaluation of the e-learning educational program for learning to use and manage the patient electronic file in the SAP Information System for the trainee medical doctors of the Papageorgiou General Hospital (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανιτσάρα, Αναστασία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Τσορμπαζούδης, Χαράλαμπος
 8. Βέρδης, Αθανάσιος | Χατζηνικήτα, Βασιλεία
 9. e-learning | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | εκπαιδευτικά προγράμματα | μοντέλα σχεδιασμού | ADDIE model | Υγεία | Εκπαίδευση ενηλίκων
 10. 4
 11. 33
 12. 63
 13. Περιέχει: πίνακες, γραφήματα, εικόνες
 14. Χατζηρoύφα, Β., (2019). Σχεδιασμός, υλoπoίηση και αξιoλόγηση Εξ Απoστάσεως Πρoγράμματoς ενδoεπιχειρησιακής κατάρτισης Πρoσωπικoύ στα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (Μεταπτυχιακή εργασία). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στη σύγχρονη εποχή, οι αυξημένες υποχρεώσεις περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο, ενώ οι ποικίλες απαιτήσεις της καθημερινότητας, δεν επιτρέπουν στους ενήλικες να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η είσοδος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στον ιατρικό χώρο, προσφέρουν νέες δυνατότητες αναβάθμισης της εκπαίδευσης ενηλίκων επαγγελματιών. Για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, αναπτύχθηκαν πολλά εκπαιδευτικά μοντέλα και προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για την εκμάθηση του Πληροφοριακού Συστήματος SAP, με βάση το εκπαιδευτικό μοντέλο ADDIE. Το πρόγραμμα απευθυνόταν στους νεοεισερχόμενους ιατρούς του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και είχε ως κεντρικό στόχο την εκπαίδευσή τους στην κλινική πρακτική και διαχείριση του ιατρικού φακέλου του ασθενή. Στη μελέτη συμμετείχαν 50 ιατροί, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βολική δειγματοληψία. Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγησή του. Το ερωτηματολόγιο συγκροτήθηκε βάσει ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες, τα οποία σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά την καταλληλότητα του ψηφιακού υλικού και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ενώ οι απαντήσεις τους δε φάνηκε να διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και την εμπειρία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις άξονες που αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο, συσχετίζονται σημαντικά. Συμπεραίνεται ότι το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό και το υλικό κατάλληλο για να ενθαρρύνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει τη βάση για τη μετεκπαίδευση και επανεκπαίδευση των νεοεισερχόμενων ιατρών, ενώ μπορεί να γενικευθεί η χρήση του και σε άλλες μονάδες υγείας, με παρόμοια χαρακτηριστικά.
  • In modern times, the increased responsibilities, limit free time, while the difficulties of everyday life do not allow adults to attend educational training programs in order to acquire new knowledge and professional skills. The evolution of the information society and the development of Information and Communication Technologies (ICT), among others, in the medical field, offer new opportunities for upgrading the education of adult professionals. In order to take full advantage of these opportunities, a wide range of distance learning programs and models have been developed. In the present study, an e-learning training program on "Learning the SAP Information System" was implemented and pilot examined, following the design steps of the ADDIE training model. The content of the training was focused on the trainee doctors of the General Hospital Papageorgiou and its main goal was their training in the clinical practice and management of the patient's medical file using the SAP information system. Fifty doctors took part in the study, selected using convenience sampling. At the end of the program, the participants completed a relevant questionnaire in order to evaluate it. The questionnaire was based on surveys used in previous studies, which were designed to evaluate digital learning material. The results showed that the participants positively evaluated the suitability of the digital material and the effectiveness of the program, while their answers did not differ based on gender and experience. In addition, strong correlations were found among the four factors that constituted the questionnaire indicating the different facets of effectiveness. In conclusion, the program was considered to be effective and the material suitable to encourage distance learning. It is expected that the program will set the basis for education expansion and retraining of new doctors, while its use can be generalized to other health facilities with similar personal and environmental attributes.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές