Αξιολόγηση σχεδιασμού και υλοποίησης εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων- Η περίπτωση επιμορφωτικού προγράμματος «Όψεις του προσφυγικού φαινομένου- επιμορφωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 1. MSc thesis
 2. Σταγκίδη, Λάσκα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Τσουκαλάς, Σπυρίδων
 8. Τσουκαλάς, Σπυρίδων | Λευθεριώτου, Πιέρα
 9. Αξιολόγηση | Evaluation | εξ αποστάσεως προγράμματα | distance programmes | εκπαίδευση ενηλίκων | adult education
 10. 2
 11. 26
 12. 8
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες.
  • Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του τρίτου σε σειρά κύκλου εξ αποστάσεως προγράμματος «Όψεις του προσφυγικού φαινομένου- επιμορφωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης», που προσφέρθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα είναι κατ’ αρχάς, διότι οι προτάσεις που θα προκύψουν μπορούν να υλοποιηθούν και να ενσωματωθούν κατά τη διεξαγωγή νέου κύκλου του εν λόγω προγράμματος. Επίσης, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ερευνητική απόπειρα αξιολόγησης αντίστοιχου εξ αποστάσεως προγράμματος, το οποίο προσφέρθηκε από κάποιο ελληνικό φορέα. Τα ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν κατά τη διάρκεια διερεύνησης των αναγκών, αφορούν 1) το γενικό βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων, 2) τη συμβολή του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού υλικού στην ικανοποίησή τους και 3) το κατά πόσο χρήσιμες είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες για τους συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος. Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν 51 εκπαιδευόμενοι και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική. Οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως σε γενικό βαθμό οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα καθώς και από τον τρόπο υλοποίησης αυτού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • The main aim of the diploma thesis is to evaluate the design and implementation of the third consecutive adult education distance programme entitled “Aspects of the refugee phenomenon- a programme aimed at raising awareness”, which was carried out by the Hellenic Open University. The reasons for the implementation of this attempt are first and foremost based on the fact that the resulting proposals can be implemented and incorporated into a future course. What is more, there is no recorded research attempt from similar Greek programmes to evaluate a corresponding distance programme. The research questions raised during the needs analysis stage are related to 1) the general level of satisfaction of the participants, 2) the contribution of the trainer and the educational material towards their satisfaction and 3) the usefulness of the knowledge, attitudes and skills for the participants after the end of the programme. The research process involved 51 participants and the researcher followed the quantitative approach. The participants responded to a questionnaire, which was constructed for research purposes. The results showed that the participants were generally satisfied with the programme as well as with the way it was implemented through the online platform.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.