Η βιωματική μάθηση και η σημασία της στην ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Experiential learning and its impact in reinforcing primary and secondary teachers' role (english)

 1. MSc thesis
 2. Φυλακτού, Κυριακή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 September 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 197
 7. Αρμάος, Ρέμος
 8. Αρμάος, Ρέμος | Κεδράκα, Αικατερίνη
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | βιωματική μάθηση | εκπαιδευτικοί | σχολείο | εκπαιδευτική διαδικασία | ρόλος εκπαιδευτικών
 10. 3
 11. 51
 12. 23
 13. Περιέχει πίνακα
  • Η βιωματική μάθηση εξυπηρετεί τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς λειτουργεί ως μεθοδολογία απόκτησης γνώσεων, ευκαιρία στοχασμού και αναστοχασμού, μέσο έκφρασης και δημιουργίας των εκπαιδευόμενων. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και απαιτητικές προσδοκίες της κοινωνίας, όπως εκφράζονται απέναντι στο σχολείο και τους λειτουργούς του. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο χώρο του σχολείου καθιστούν την επένδυση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υψίστης σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. Η βιωματική μάθηση μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο τους στο σχολικό πλαίσιο. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις καταβολές της βιωματικής μάθησης, ενώ ποιοτική έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τον αντίκτυπο της επιμόρφωσης στη βιωματική μάθηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ρόλο τους στο σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα έδειξαν ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη βιωματική μάθηση συνέβαλε στην αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση, επηρέασε τη σχέση τους με τους μαθητές, επανεξέτασε τη στάση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαμόρφωσε τον τρόπο που διεξάγουν το μάθημα. Συγχρόνως, αναδεικνύεται η ανάγκη απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και η αντικατάστασή τους με εκείνες που προωθούν τη συμμετοχή, την ομαδικότητα, τη μαθησιακή αυτονομία, την αποδοχή και τη δημιουργικότητα προκειμένου να συμβαδίζουνε με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Experiential learning serves the principles of Adult Education since it acts as a methodology aiming at knowledge acquisition, opportunity for reflection and self-reflection and as a means of trainees’ expression and creation. These characteristics can be used in such a way so as to make teachers' training meet the multiple and demanding expectations of society, as expressed towards the school and its practitioners. The need for reformation in the school area makes investment in teachers’ training of paramount importance in order to achieve the upgrading of the learning process. Experiential learning can work in this direction, contributing to meet the teachers’ needs and face the modern challenges, while upgrading their role in the school context. This essay inspects experiential learning historical facts and its impact upon primary and secondary teachers’ role. Therefore, a qualitative research of ten participant teachers has been carried out, to explore the impact of experiential learning in their role at school. The most important conclusions emerged from the research, have shown that teachers’ education in experiential learning, contributed to the teachers’ change of the way they conceive education, affected their relationships with the students, redirected their attitudes upon teaching process and renewed their teaching methods. There is also, a need to fend off themselves from traditional teaching methods and replace them with those which promote cohesion, acceptance and creativity, in order to meet with the current needs and expectations.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές