Διερεύνηση απόψεων των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες τους για παροχή διδακτικής και συμβουλευτικής στήριξης

Investigating the perspectives of beginning teachers working in primary education about their teaching and counselling support needs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ, ΑΜΑΛΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 209
 7. ΜΠΡΟΥΖΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. Αναπληρωτές και Deputy teachers | Διδακτική στήριξη και Teaching support | Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και Beginning teachers | Συμβουλευτική στήριξη και Counseling support
 9. 3
 10. 36
 11. 33
 12. 0
  • Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των νέων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες τους για διδακτική και συμβουλευτική στήριξη στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η έρευνα που διενεργήθηκε είναι ποιοτική, η μέθοδος συλλογής δεδομένων της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η σκόπιμη δειγματοληψία και η λήψη των ποιοτικών δεδομένων έγινε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Το μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε σχεδιάστηκε με βάση πέντε άξονες που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και αποτελείτο από 9 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Σε πρώτο στάδιο, διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα με εστιασμένη ομαδική συνέντευξη. Κατά την διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, λήφθηκαν μαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από 15 νέους εκπαιδευτικούς (άνδρες και γυναίκες), οι οποίες στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν σε κωδικούς και θέματα, σύμφωνα με την θεματική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνονται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μεταξύ των κυριότερων είναι ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί δεν στηρίζονται επαρκώς και καταλλήλως κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ενώ οι ανάγκες τους για στήριξη είναι πρωταρχικής σημασίας για την συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι επιθυμούν διδακτική και συμβουλευτική στήριξη, καθώς επίσης προτείνουν ενδιαφέροντες τρόπους στήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές έχουν προκύψει κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έθιξαν τις εργασιακές συνθήκες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίες αποτελούν μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, καθώς και κάποιες δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους παλαιότερους συναδέλφους.
  • The research objective is to explore the views of beginning teachers on their teaching and counselling support needs during the first years of their teaching career. The research is a qualitative one and the method of purposed sampling has been applied. The collection of quality data was done through semi-structured interviews, which were designed on the basis of five axes that emerged from the literature review and the research’s case studies, and include 9 open-ended questions. At the beginning of the research a pilot survey of a focused group interview was used with purpose of a well-designed main research process. Fifteen telephone semi-structured interviews of beginning teachers – both men and women- were recorded, which were transcribed and analyzed in codes and themes (thematic data analysis). The conditions of reliability and validity of the research have validated, both by collecting and by analyzing the contents of the quality data. Research findings are confirmed by the literature review. Among the most important findings is that beginning teachers are not sufficiently supported at their first teaching years, while their needs for support are of great importance. Beginning teachers claim that they desire to receive teaching and counseling support and they propose interesting supporting methods according to their needs during the first years of their teaching career. Last but not least, they argued that the working conditions (working as deputy teachers) cause or intensify the difficulties they have to deal with. And they also face problems in their relationship with their colleagues, who are older and thus more experienced.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.