Οι Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σχεδιασμός και εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με τη χρήση WEB 2.0 εφαρμογών για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κοινωνικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ICTs in Adult Education: Designing and Implementing a Teaching Scenario Using WEB 2.0 Applications for the teaching of Social Literacy in Second Chance Schools (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρή, Παρασκευή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Χλαπάνης , Γεώργιος Ερρίκος
 8. Χλαπάνης, Γεώργιος Ερρίκος | Βαλκάνος, Ευθύμιος
 9. Κοινωνικός Γραμματισμός | Social Literacy | Σ.Δ.Ε | Second Chance Schools | WEB 2.0 | WEB 2.0 | Τ.Π.Ε | I.C.T | Διδακτικό Σενάριο | Teaching Scenario
 10. 1
 11. 49
 12. 16
 13. 0
 14. Ανδρούσου, Α. & Πετρογιάννης, Κ. (2008). Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη: Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Πάτρα: Ε.Α.Π.
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα ''Αν ένα αποθετήριο καλών πρακτικών, μια ''τράπεζα'' έτοιμων διδακτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των γραμματισμών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού ενσωμάτωσης των WEB 2.0 εφαρμογών και αν θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους λιγότερο εξοικειωμένους εκπαιδευτές στη χρήση WEB 2.0 εφαρμογών''. Για τις ανάγκες διερεύνησης του κύριου ερευνητικού ερωτήματος, σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κοινωνικού Γραμματισμού, το οποίο στηρίζεται στις αρχές και στα χαρακτηριστικά που διέπουν την ενήλικη μάθηση και ενσωματώνει στη διδασκαλία WEB 2.0 εφαρμογές. Το σενάριο αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της έρευνας και εφαρμόστηκε από τη συμμετέχουσα στην έρευνα εκπαιδεύτρια, προκειμένου να εντοπίσει στην πράξη τα πλεονεκτήματα που έχει για τους εκπαιδευόμενους η ενσωμάτωση WEB 2.0 εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να καταγράψει τα τυχόν εμπόδια που συνάντησε και να απαντήσει στο κύριο ερευνητικό ερώτημα. Η έρευνα αποτελεί μία ''μελέτη περίπτωσης'', η οποία στηρίχθηκε στην ποιοτική μέθοδο και διεξήχθη κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη Γ.Γ.Ν.Γ. & Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας (Έγκριση Διεξαγωγής Έρευνας σε Σ.Δ.Ε, αριθμ. πρωτ. 39964/Κ1/9-3-2018). Τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδεικνύουν τον χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης των WEB 2.0 εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαιδεύτρια υλοποίησε με επάρκεια το διδακτικό σενάριο, γεγονός που καταδεικνύει ότι με την κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη, οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να εντάξουν τις WEB 2.0 εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προς το κύριο ερευνητικό ερώτημα, η εκπαιδεύτρια δήλωσε ότι μια ''τράπεζα'' έτοιμων διδακτικών σεναρίων θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους λιγότερο εξοικειωμένους εκπαιδευτές στη χρήση WEB 2.0 εφαρμογών. Επιπλέον, τα συμπεράσματα οδήγησαν σε ενδιαφέρουσες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
  • The purpose of this research was to investigate the question of whether a repository of good practices, a "bank" of teaching scenarios that could be used for the teaching of literacies in Second Chance Schools, would increase the integration of WEB 2.0 applications and whether it could work supportively for educators that are less familiar in using WEB 2.0 applications. For the purpose of exploring the main research question, a teaching scenario was developed for the teaching of Social Literacy, which is based on the principles that characterize adult learning and incorporates in the teaching process WEB 2.0 applications. This scenario has been an integral part of the research and has been applied by the educator that participated in the research in order to be able to identify the advantages of implementing WEB 2.0 applications in the educational process, to record any obstacles encountered in its implementation and to answer the main research question. The research was carried out after the approval of the General Secretariat for Youth and Lifelong Learning of the Ministry of Education (Approval of Research, Prot. No. 39964/K1/9-3-2018). The research, which is a case study was based on the qualitative method. According to the results of the survey, there is a low degree of integration of WEB 2.0 applications into the educational process. However, it should be noted that the educator was able to apply adequately the scenario, which demonstrates that with the appropriate training and support, the trainers are able to use WEB 2.0 applications. The educator claimed that a repository of teaching scenarios could work supportively for educators that are less familiar in using WEB 2.0 applications. Based on the results of the survey, interesting proposals have been made to further explore the issue.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.