Εξερευνώντας τις προοπτικές μιας παρέμβασης συνεργατικής μάθησης σε τμήμα Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αμαρουσίου

Exploring the potential of a collaborative learning intervention in a Literary Translation Class of a Public Professional Training Institute in Greece (Maroussi) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσολάκη, Βασιλική
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Λευθεριώτου, Πιέρα
 8. Παυλή-Κορρέ, Μαρία
 9. Συνεργατικό εργαστήρι | Collaborative workshop | Kοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση | Social constructivist approach | Eκπαίδευση μεταφραστών | Translator training | Αποτελεσματική μάθηση ενηλίκων | Effective adult learning | Ενδυνάμωση | Empowerment
 10. 7
 11. 31
 12. 30
 13. Περιέχει 4 πίνακες
 14. Κόκκος, Α. (2005α). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης, (Τόμος Α΄). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός και απαιτητικός, δεδομένου ότι συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της μαθησιακής διεργασίας και στην αποτελεσματικότητα της μάθησης, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες στη μαθησιακή διεργασία. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει, λοιπόν, παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες να αξιοποιεί υπεύθυνα το ρόλο του, να εφαρμόζει ευέλικτα μεγάλο φάσμα ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και να χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων που συνάδουν με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα στο πεδίο της εκπαίδευσης μεταφραστών είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού κλίματος που θα προωθεί την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσω της εξάσκησης σε αυθεντικά έργα που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες και τους στόχους τους και μέσω της συνεργατικής κατασκευής της γνώσης. Μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευομένων σε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι ενδυναμώνονται και αποκτούν σταδιακά αυτονομία από τον εκπαιδευτή τους, ενώ αναπτύσσουν και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μαθησιακή διεργασία. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθόδου σε τμήμα λογοτεχνικής μετάφρασης του δημόσιου ΙΕΚ Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα διερευνάται το συνεργατικό μεταφραστικό εργαστήρι ως μέσο ενδυνάμωσης της εκπαιδευόμενης ομάδας, τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του εκπαιδευτή. Δηλαδή διερευνάται κατά πόσο η μέθοδος αυτή οδήγησε σε αποτελεσματική μάθηση τους εκπαιδευομένους, όπως προκύπτει από τον αναστοχασμό τους επάνω στην εμπειρία που βίωσαν, αλλά και κατά πόσο η μέθοδος αυτή συμβάλει στην αυτοβελτίωση της ίδιας της εκπαιδεύτριας. Δεδομένου του σύνθετου και πολύπλευρου ρόλου του μεταφραστή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων, στην ενίσχυση της επίγνωσης των ευθυνών τους στη μαθησιακή διεργασία και στο μελλοντικό τους επάγγελμα, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους αυτο-εικόνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές ενηλίκων που ενδιαφέρονται για την ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων τους, αλλά και για τη δική τους προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Επίσης από όσους στοχεύουν μέσα από συμμετοχικές και ενεργητικές δράσεις να ενισχύσουν τον κριτικό στοχασμό των εκπαιδευομένων. Τέλος προσδοκούμε τα συμπεράσματα της έρευνας να συμβάλουν στην αναγνώριση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της ανάληψης συνεργατικών, αυθεντικών έργων στο πεδίο των μεταφραστικών σπουδών και στην περαιτέρω διερεύνηση για την εφαρμογή εναλλακτικών από το κυρίαρχο δασκαλοκεντρικό πρότυπο προσεγγίσεων.
  • The role of the adult educator in the non-formal education is very important and demanding, since adult educators contribute to the progress of the learning process and to the effectiveness of learning in a critical way. In order to achieve that goal the adult educator has to ensure the proper conditions in the learning process. He or she has to make the most responsible use of his/her role, in spite of the lack of means at his/her disposal, implementing a wide range of active educational techniques and using his or her creativity. Using modern educational methods that agree with the principles of adult education is very important for teaching all the subject areas. In the field of translation studies more particularly it is important for the educator to create a learning environment that promotes the active participation of the learners through authentic, collaborative projects which are directly related to their needs and goals. Learners are empowered and gain gradually their autonomy over the educator through collaboration in authentic learning activities, while they assume their own responsibility for the learning process. In this research, we investigate the learning outcomes through the implementation of an innovative educational method to a literary translation class of a public institute of professional training in Greece (north part of Athens). We investigate specifically the “collaborative translation workshop” as a means for empowerment of the learning group, which consists of the learners and the educator. We attempt to find through a reflective process if that method led to the effective learning of the learners and if that method contributes to the self-improvement of the educator/researcher. Taking into account the complex and multi-faceted role of the translator, we think that this method can promote the self-confidence of the learners and their sense of responsibility for the learning process and their future job by helping them develop their professional self-concept. The outcomes of the research can be used by adult educators who are interested in promoting their learners’ empowerment and their own development. They can also be used by those educators who try to enhance critical thinking in learners through collaborative and active learning. Finally, we wish that the conclusions of the research will help identify the effectiveness of the collaborative undertaking of authentic projects in the field of translation studies and further investigate the implementation of teaching approaches, other than the dominant teacher-centred one.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.