Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

THE IMPACT OF THE PROGRAM «VOUCHER FOR YOUNG PEOPLE FROM 25 TO 29 YEARS OLD IN ORDER TO PARTICIPATE IN PRIVATE ENTERPRISES FOR ACQUIRING WORKING EXPERIENCE» IN TRAINEES’ SKILL DEVELOPMENT AND LABOR-MARKET INTEGRATION IN THE PREFECTURE OF KARDITSA, GREECE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαλλιώρα, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 234
 7. Πρόκου, Ελένη
 8. Πρόκου, Ελένη | Κοντονή, Άννα
 9. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, πρόγραμμα voucher, συμμετοχή, κίνητρα, εμπόδια, γνώσεις/δεξιότητες, απασχολησιμότητα, ενεργητικές/παθητικές πολιτικές απασχόλησης
 10. 4
 11. 49
 12. 25
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
 14. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και η κοινωνικο – οικονομική λειτουργία της / Βεργίδης, Δ.
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτίμηση του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» που υλοποιήθηκε τα προηγούμενα δύο έτη, 2015 και 2016. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν οι καταρτιζόμενοι έλαβαν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες προκειμένου να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, εάν καλύφθηκαν οι ανάγκες τους (γνωστικές, επαγγελματικές, κλπ), να διερευνηθούν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθώς και εάν αντιμετώπισαν εμπόδια (και τι είδους εμπόδια) κατά την υλοποίηση του προγράμματος και οι προτάσεις τους για βελτίωση. Η περιοχή στην οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν ο Νομός Καρδίτσας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθησε την ποιοτική προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 20 νέοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα voucher και επιλέχθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία από τρία Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Καρδίτσα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βασικό κίνητρο των συμμετεχόντων για την παρακολούθηση του προγράμματος voucher ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση και η οικονομική ενίσχυση και έπονταν άλλα, όπως είναι κοινωνικά, προσωπικά και ψυχολογικά κίνητρα. Τα εμπόδια που ανέφεραν οι συμμετέχοντες, οφείλονταν κυρίως στην οργάνωση του προγράμματος, στον τρόπο διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας, αλλά και σε δεσμεύσεις/υποχρεώσεις και ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. άγχος στην αρχή). Τα εμπόδια τα αντιμετώπισαν με τον εκπαιδευτή και τους συναδέλφους στην επιχείρηση που υλοποίησαν την πρακτική άσκηση. Οι απόψεις των συμμετεχόντων ήταν ότι έλαβαν γνώσεις και δεξιότητες από το πρόγραμμα, εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν γενικές και σε αναντιστοιχία με την πρακτική άσκηση. Η απασχόλησή τους ήταν προσωρινή και διήρκησε λίγους μήνες. Τέλος, θεώρησαν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος, όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση και τόνισαν περισσότερο την ανάγκη τα προγράμματα voucher να συμβάλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • This survey attempts to assess the program “Voucher for young people aged from 25 to 29 years old in order to participate in private enterprises for acquiring working experience”, which was implemented over the years 2015 and 2016. The area in which the survey was focused was the Prefecture of Karditsa, Greece. The aims/objectives of survey were: a) to explore the learners’ incentives to participate to the specific program b) to determine the level of knowledge, experience and skills obtained c) to evaluate the degree of their satisfaction in cognitive and professional tier and d) to record any obstacles/difficulties encountered during the program implementation. The methodology of qualitative, small-scale survey approach was selected. The sample consisted of 20 trainees which were chosen after deliberate sampling among three Vocational Training Institutions of Karditsa. Data collection tool was the personal interview. Aggregated research results showed that a) the basic motivations of the trainees of the program were primary professional development - financial security and secondary personal, social or psychological factors b) the knowledge and skills obtained were adequate (some trainees considered them vague and inconsistent with the internship) c) in general, trainees were satisfied with the program although their impending employment was short lasting and d) the difficulties involved specific organizational issues like interconnection of the program with the labor market, tacit obligations, stress inflicting duties (especially at the beginning of the program). With the help of their trainer and focused teamwork in the enterprise, those inconveniences were effectively dealt. Overall conclusions of the survey highlight the need for further dissemination of voucher programs along with the importance of targeted planning, organization and implementation, in order to achieve a smoother integration into the labor market.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.