Διερεύνηση των απόψεων για τον Μετασχηματισμό γυναικείας ταυτότητας κατά τη συμμετοχή εκπαιδευομένων σε βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η περίπτωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης

ransformation of a female identity when involving trainees in short-term education programs. The case of the Center for Lifelong Learning of the Municipality of Pavlos Melas N. Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. Μετασχηματισμός γυναικείας ταυτότητας | Transformation of a female identity | Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά | Center for Lifelong Learning of the Municipality of Pavlos Melas N. Thessaloniki
 9. 4
 10. 61
 11. 17
 12. Περιέχει : πίνακες και διαγράμματα
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να μελετήσει τις απόψεις για την έννοια του μετασχηματισμού της γυναικείας ταυτότητας μέσα από τη διαδικασία και τη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα σε βραχύχρονα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται πρωτογενής έρευνα, η οποία είναι τόσο ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, όσο και ποιοτική, καθώς πραγματοποιήθηκε με την χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. Το δείγμα, που χρησιμοποιήθηκε για την αποπεράτωση της έρευνας είναι δείγμα ευκολίας και αποτελούνταν από γυναίκες, όλων των ηλικιών και όλων των μορφωτικών επιπέδων, οι οποίες διαμένουν μόνιμα στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του δήμου Παύλου Μελά στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά την διετία 2014-2015. Συνολικά μοιράστηκαν 20 ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν τα 10, η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 15 - 29 Μαΐου 2017. Επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι η σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευομένων γυναικών, τα κίνητρα της ένταξής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και η διερεύνηση τυχόν εμποδίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εκπαίδευσής τους. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον κύριο σκοπό της έρευνας, ο οποίος είναι η διερεύνηση των απόψεων σχετικά με τον μετασχηματισμό της γυναικείας ταυτότητας κατά τη συμμετοχή εκπαιδευομένων σε βραχύχρονα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, από την μελέτη των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθούν γυναίκες. οι οποίες βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία, στο κομμάτι της εργασίας, ότι οι περισσότερες γυναίκες που παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά, έχουν ανώτατο επίπεδο μόρφωσης και ο κυριότερος λόγος για την παρακολούθηση ενός τέτοιου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προσδοκία για βελτίωση της υπάρχουσας εργασίας για τις εργαζόμενες ή η εύρεση εργασίας για τις άνεργες γυναίκες. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν αρκεί ώστε να μετασχηματιστεί η γυναικεία ταυτότητα.
  • The aim of this diploma thesis is to explore and study the concept of transformation of the female identity through the process and the participation of women in education and more specifically in short programs of Center for Lifelong Learning. In the present work, a primary research is carried out, which is both quantitative and carried out using a questionnaire as well as qualitative as it was done using a semi-structured interview. The sample used to complete the survey was a sample of convenience and consisted of women of all ages and all educational backgrounds who resided permanently in the Stavroupolis area of ​​Thessaloniki and attended the specific educational training programs at the Center for Lifelong Learning of the municipality Pavlou Mela in the prefecture of Thessaloniki during the two-year period 2014-2015. Altogether, 20 questionnaires were shared, of which 10 were replied, the investigation was carried out between 15 and 29 May 2017. The specific objectives of this research are to outline the profile of trained women, the motivation for their integration into the specific programs, and to explore any obstacles during the course of their training. All of the above constitute the main purpose of the research, which is to investigate the transformation of the female identity in the participation of students in short-term programs of the Center for Lifelong Learning of the Municipality of Pavlos Melas in Thessaloniki. Finally, research data from the survey revealed that the specific training programs are attended by women. Which are in the most productive age, on the part of the work, that most women attending these programs have the highest level of education and the main reason for attending such a training program is the expectation of improving existing work for workers or Finding work for unemployed women. While it is worth noting that the duration of the specific training programs is not enough to transform the female identity.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.