Μελέτη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ): Η περίπτωση της ειδικότητας "Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων"

Fulfillment of educational needs of the students of Public Institutes of Vocational Training (DIEK): the speciality of "Security Guard for Museums and Archaeological Sites" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ
 8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ | ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης | Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Αναγκών | Adult Education | Vocational Education and Training | Public Vocational Training Institutes | Security Guards for Museums and Archaeological Sites | Fulfillment of Educational Needs
 10. 2
 11. 27
 12. 1
 13. Περιέχει πίνακες
  • Τα ΔΙΕΚ αποτελούν τον κυριότερο φορέα στη δημόσια μεταδευτεροβάθμια μη τυπική εκπαίδευση που ασχολείται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την ομαλή ένταξη των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών/στριών που έχουν επιλέξει την ειδικότητα του «Φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων». Επίσης να εξετάσει κατά πόσον τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων (ηλικία, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο), καθώς και η ύπαρξη πρότερης εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο των σπουδών διαφοροποιούν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τις απόψεις τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχτηκε η ποσοτική ανάλυση δεδομένων, όπως προέκυψαν από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 122 σπουδαστές/στριες και αποφοίτους της ειδικότητας. Διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσμός στόχος διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με καταρτιζόμενους/ες άλλων ειδικοτήτων (μεγαλύτερο μέσο όρο και εύρος ηλικίας, μεγάλο ποσοστό ατόμων με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο). Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας η πλειονότητα των ερωτωμένων (77,9%) δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από τη συνολική κατάρτιση στα ΙΕΚ, με τους εκπαιδευτές να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, ακολουθούμενους από το πρόγραμμα σπουδών και τη διοικητική υποστήριξη. Η παράμετρος των υποδομών, ωστόσο, συγκεντρώνει πολύ χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης. Ως προς την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στον βαθμό ικανοποίησης διαπιστώθηκε διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία και –σε μικρότερο βαθμό– ανάλογα με την ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας, αλλά όχι ως προς το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Institutes of Vocational Training constitute the main form of public non typical postsecondary educational institutes. Their aim is to efficiently promote professionals in the labour market. The aim of this study is to examine the degree of fulfillment of the educational needs of the students and graduates of Public Institutes of Vocational Training (DIEK), namely those who attend the speciality “Security Guards for Museums and Archaeological Sites”. Also to investigate whether demographics of trainees (age, gender, educational level, previous employment as museum guards) affect the level of satisfaction they express. The research was conducted through questionnaires that were treated with quantitative analysis of data. The sample consisted of 122 students or graduates of the above mentioned speciality, that presented special demographic characteristics compared to students of other DIEK specialities: higher age average and wider age range, higher percentage of students with previous employment. The majority of the participants (77,9%) express average to high level satisfaction with regard to the training they receive at the DIEK. The higher level of satisfaction is reserved for the teaching staff, followed by the curriculum and the administrative support. The infrastructure receives the lower degree of satisfaction by the participants. As far as demographics is concerned, gender and educational status do not seem to affect the satisfaction of trainees as opposed to age and previous employment that differentiate the level of satisfaction .
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.